نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

دما، کمیت و کیفیت جیره غذایی و فتوپریود از جمله فاکتورهای هستند که بر روی تولید، رشد، خصوصیات مرفومتریک کلادوسر تاثیر می گذارند. تاثیر دما و فتوپریود بر روی تولید، خصوصیات مورفومتریک و مراحل زندگی کلادوسر Ceriodaphnia quadrangulaبا کشت بر روی جلبکScenedesmus quadricauda دربشرهای 250 میلی لیتری(150 میلی لیتر حاوی آب) انجام شد. تیمارهای مورد استفاده برای دمای آب (سانتی گراد) وفتوپریود(ساعات نور:تاریکی) به ترتیب 20 ، 25  و30 درجه سانتی گراد و 12 : 12، 24 : 0 و 0 : 24 بود. بالاترین تراکم جمعیت (51/5 فرد در هر میلی لیتر) در روشنایی 24 ساعت کامل و دمای 25 درجه سانتی گراد، بیشترین طول بدن (731 میکرومتر)، بیشترین عرض بدن (491 میکرومتر) در 24 ساعت تاریکی کامل و دمای 20 درجه سانتی گراد بدست آمد. بطور متناظر بیشترین درصد فرد بالغ (61 درصد)، بیشترین درصد Neonate (39 درصد) و کمترین درصد فرد جوان(9 درصد) به ترتیب در 24 : 0، 12 : 12، 24 : 0 و در دمای 20 درجه سانتی گراد بدست آمد. در مجموع این تحقیق نشان داد که رشد و تولید گونه C. quadrangulaدر دمای 25 درجه سانتی گراد و24 ساعت روشنایی عملکرد بهتری دارد .

کلیدواژه‌ها