همبستگی پارامترهای کیفی اسپرم با میزان مشارکت مولدین نر ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius در تولید نسل F1 در شیوه لقاح مخلوط گامتها

ایمان سوری نژاد؛ محمدرضا کلباسی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 50-60

چکیده
  ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius گونه ای از خانواده آزاد ماهیان است که بدلیل افزایش فشار بر ذخایر، تکثیر مصنوعی و رهاسازی آن انجام می شود. اتخاذ شیوه لقاح مخلوط گامتها در تکثیر مصنوعی ماهی آزاد باعث نابرابر شدن میزان مشارکت مولدین نر در باروری تخمکها می شود. همبستگی پارامترهای کیفی اسپرم با میزان مشارکت مولدین نر در تولید آلوینها در ...  بیشتر

یکسان سازی غلظت اسپرم مولدین نرماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius در شیوه لقاح مخلوط و تأثیر آن بر تنوع ژنتیکی نسل F1

ایمان سوری نژاد؛ محمد رضا کلباسی

دوره 11، شماره 2 ، مرداد 1391، ، صفحه 45-57

چکیده
  در تکثیر مصنوعی مولدین ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius، حفظ تنوع ژنتیکی بچه ماهیانی که برای بازسازی ذخایر استفاده می‌شوند نیازمند توجه جدی است. مشارکت نامتعادل مولدین نر و ماده در تولید آلوین‌ها در شیوه فعلی تکثیر مصنوعی باعث کاهش اندازه جمعیت مؤثردر مولدین می‌گردد و یکسان نمودن حجم مایع منی نیز منجر به مشارکت متعادل مولدین در تولید ...  بیشتر

تکثیر مصنوعی ماهی سفیدک سیستان، Schizothorax zarudnyi با استفاده از هورمون های سنتتیک

احمد قرایی؛ عبدالعلی راهداری؛ مصطفی غفاری

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 1-11

چکیده
  در این تحقیق امکان تکثیر مصنوعی ماهی سفیدک سیستان با استفاده از هورمون های القایی تکثیر (®ovaprim و hCG) به منظور دستیابی به بیوتکنیک تکثیر مصنوعی بررسی شد. تعداد 44 قطعه مولد ماده و 53 قطعه مولد نر به ترتیب با میانگین وزنی 45± 1328 و 6/17±632 گرم صید شده از چاه نیمه های سیستان انتخاب و بطور تصادفی در 5 گروه تیماری تقسیم شدند. گروه های تیماری ...  بیشتر