نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و مدیر گروه شیلات دانشگاه هرمزگان

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius گونه ای از خانواده آزاد ماهیان است که بدلیل افزایش فشار بر ذخایر، تکثیر مصنوعی و رهاسازی آن انجام می شود. اتخاذ شیوه لقاح مخلوط گامتها در تکثیر مصنوعی ماهی آزاد باعث نابرابر شدن میزان مشارکت مولدین نر در باروری تخمکها می شود. همبستگی پارامترهای کیفی اسپرم با میزان مشارکت مولدین نر در تولید آلوینها در شیوه لقاح مخلوط گامتها در سه تیمار با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن بررسی شد. در تیمار اول تخمک و مایع منی چهار مولد ماده و نر به روش متداول کارگاه و در تیمارهای دوم سوم تخمک و مایع منی به ترتیب چهار و دو مولد ماده و چهار و شش مولد نر با تعداد مساوی تخمک و حجم برابر مایع منی لقاح یافتند. پس از جذب زرده، ردیابی والدین و نسل F1 با روش حذف در نرم افزار FAP نسخه 5/3 توسط 3 جایگاه ریزماهواره پلی مورفیک 58 Str، 73 Str و 591 Str انجام شد. بر اساس نتایج بیش از 94 درصد از آلوینها به والدین خود منتسب شدند. همبستگی مدت زمان تحرک اسپرم با میزان مشارکت مولدین نر در تیمار اول مثبت (482/0=r، 518/0=P) و در تیمار دوم (1=r، 0=P) و سوم (943/0=r، 005/0=P) معنی دار و مثبت بود. همبستگی تراکم اسپرم و میزان اسپرماتوکریت با میزان مشارکت مولدین نر در تیمارها منفی بود. نتایج تحقیق مبین تاثیر مدت زمان تحرک اسپرم بر توانایی تولید لارو در شرایط رقابت اسپرم در شیوه لقاح مخلوط گامتها توسط مولدین ماهی آزاد دریای خزر می باشد.

کلیدواژه‌ها