علوم زیستی دریا
ردیابی وضعیت خشکسالی و ترسالی تالاب بین المللی شادگان با کمک شاخص SPEI (از سال 1950 تا 2015)

سیدکیارش جعفری؛ احمد سواری؛ فائده امینی؛ حسین محمدعسگری

دوره 17، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.40994

چکیده
  تالاب بین المللی شادگان یکی از بزرگترین تالاب های کشور ایران بوده و در استان خوزستان واقع شده است. این تالاب با بیش از 530 هزار هکتار مساحت در کنوانسیون جهانی رامسر ثبت شده است. تغییرات آب و هوایی مخصوصاً در ایجاد وضعیت خشکسالی یا ترسالی در هر دوره اثرات منفی یا مثبتی را بر روی وضعیت کیفی و حجم آب این تالاب برجای می گذارد. امروزه، نگرانی ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
مقایسه ترکیبات شیمیایی، خصوصیات بافت و رنگ شانک Acanthopagrus morrisoni (کامل، شکم خالی، فیله شده) تحت تاثیر بسته ندی اتمسفر تغییر یافته در دمایᵒC 18 -

مهنوش خسروی زاده؛ لاله رومیانی

دوره 17، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 10-21

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.50241

چکیده
  در این مطالعه ماندگاری ماهی شانک زرد باله به صورت کامل، شکم خالی و فیله شده در بسته بندی اتمسفر تغییر یافته با اندازهگیری شاخص های بافت، رنگ و حسی طی 4 ماه در شرایط انجماد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که تغییرات پروتئین، خاکستر و رطوبت بین تمامی تیمارها اختلاف معنی داری نداشت . میزان چربی در تیمار ماهی کامل به طور معنی-داری ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های همراه با اسفنج Pachychalina sp با پتانسیل تصفیه زیستی نفت خام

خانمناز عبادی؛ ماندانا زارعی؛ علی محمد صنعتی

دوره 17، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 22-35

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.46997

چکیده
  هدف از این تحقیق، جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری‌های همراه با اسفنج با پتانسیل تجزیه زیستی نفت خام می باشد. بافت مزوهیل اسفنج Pachychalina sp. هموژنیزه شده و رقت های مختلف آن در محیط کشت های مناسب کشت داده شد. کلنی های به دست آمده بر اساس شاخص امولسیون سازی و میزان رشد در محیط حاوی 2% نفت غربالگری شدند. از بین باکتری های جداسازی شده، 6 باکتری ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی تغییرات ناگهانی توان مهار شده در ناحیه‌ی گالوپینگ برای دو سیلندر پشت سر هم

ویدا آتشی؛ مهدی قمشی

دوره 17، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 36-46

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.50239

چکیده
  در این مقاله اثر حرکت هم‌فاز و غیر هم‌فاز دو سیلندر زبر دایره‌ای پشت سر هم بر حرکت ناشی از جریان بررسی شده است. حرکت ناشی از جریان (FIM) یک پدیده است که اغلب در سازه‌های بلند و باریک که در معرض جریان عرضی هستند، رخ می‌دهد. پدیده‌‌ی ارتعاش ناشی از گردابه‌ها، یا به اختصار VIV و گالوپینگ رایج‌ترین پدیده‌‌‌‌ها در حرکت ناشی از جریان هستند ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
مدل‌سازی جریانات باقی مانده جزر و مدی در خلیج پزم

حکیمه موسی زاد؛ محمد اکبری نسب؛ حسین مشایخ پول

دوره 17، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 47-57

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.41734

چکیده
  جریانات باقی مانده ناشی از سه نیروی جزرو مدی، نیروی باد و اختلاف چگالی می باشد. جریانات باقی مانده جزرومدی معمولا در اثر تعامل موج جزرو مدی و ساختار نامنظم بستر به وجود می‌آیند. در این پژوهش، با استفاده از دو بعدی VOM-SW2d در شرایط فشارگرا و کاملا غیرخطی، شکل گیری این جریانات باقی مانده به واسطه جزرومد در خلیج پزم شبیه سازی شده است. در این ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تعیین ژن‌های خانه‌دار مناسب برای مطالعه تغییر بیان ژن‌ها به روش Real- Time PCR در گیاه حرا (Avicennia marina) تحت تیمار نفتی

بابک مرادی؛ حسن زارع مایوان؛ منا صراحی نوبر؛ مهری سیدهشترودی

دوره 17، شماره 4 ، اسفند 1397، صفحه 58-69

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.50082

چکیده
  مطالعه بیان ژن ها می تواند اطلاعات مهمی از سازوکار ها و راهبردهای فیزیولوژیکی که توسط گیاهان در شرایط تنشی رخ می دهد را روشن نماید. انتخاب ژن های کنترل داخلی مناسب برای تعیین سطوح بیان ژن ها بسیار مهم و ضروری است. تاکنون برای گیاه مانگرو Avicennia marina مطالعه ای در ارتباط با معرفی ژن های مرجع مناسب برای نرمال سازی داده های RT-qPCR گزارش نشده ...  بیشتر