نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حمل و نقل دریایی، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 گروه اقتصاد و بیمه دریایی، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 گروه علوم پایه، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

4 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

این تحقیق کاربردی با هدف شناسایی و رتبه بندی علل تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول با بررسی آمار تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیری و بیان علت های آن در ترمینال‌های مورد کاوی شده در بازه ی زمانی مورد مطالعه و همچنین برگزاری جلسات طوفان فکری با کارشناسان ترمینال‌های مذکور بیست و هفت علت تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری شناسایی شداند. در مرحله دوم با توجه علل شناسایی شده در مرحله اول میزان احتمال رخداد (فرکانس رخداد)، میزان تأثیر آن بر فرایند پس از رخداد (شدت) و احتمال شناسایی آن قبل از تأثیر بر فرایند (ردیابی)، توسط کارشناسان بر اساس مقیاس 1 تا 10 تعین شد. در نهایت بر طبق امتیازات بدست آمده توسط هر یک از علل ماتریس تصمیم گیری تشکیل شده و با استفاده از مدل تاپسیس، علل مذکور در هر یک از ترمینال‌های کانتینری مورد کاوی شده رتبه بندی شداند. نتایج بدست آمده نشان داد که علل تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیری در ترمینال‌های کانتینری مورد کاوی شده از نظر احتمال رخداد، میزان تأثیر آن بر فرایند پس از رخداد و احتمال شناسایی آن قبل از تأثیر بر فرایند، دارای تفاوت معناداری هستند. در نهایت چندین راهکار جهت کاهش این علل ارائه شد.

کلیدواژه‌ها