نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

2 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد بافت شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

ماهی شیربت یکی از ماهیان بومی استان خوزستان می‌باشد که از گونه‌های با پراکنش وسیع در رودخانه‌های استان خوزستان می‌باشد. این ماهی فاقد معده بوده و به دلیل باریک بودن فضای روده و عدم امکان ذخیره مواد غذایی، قسمت قدامی روده به طور ثانویه متسع شده و حباب روده‌ای نامیده می‌شود. شناخت ساختار بافت‌ شناسی حباب روده‌ای در این گروه از ماهیان می‌تواند کمک شایانی به چگونگی تغذیه جهت توسعه پرورش این نوع از ماهی بنماید. در این مطالعه 10عدد ماهی شیر‌بت بالغ از هر دو جنس با میانگین وزنی g 52/60 25±/354 و میانگین طولی cm 16/4 ± 25/36 انتخاب شده و پس از آسان‌کشی، حباب روده‌ای آن‌ها جدا شده و نمونه‌هایی به ضخامت cm 5/0 تهیه و در محلول فیکساتیو بوئن قرار داده شد و پس از طی مراحل معمول تهیه مقاطع بافتی، برش و رنگ‌آمیزی H&E وPAS با لنز Dino lite و نرم افزار Dino capture قسمت های مختلف اندازه‌گیری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که تعداد سلول‌های جامی از ابتدا به سمت انتهای حباب روده‌ای افزایش می یابد. و ارتفاع بافت پوششی در قسمت قدامی حباب روده‌ای نسبت به سایر قسمت‌ها بیشتر می‌باشد.ضخامت لایه عضلانی در قسمت‌های مختلف حباب روده‌ای تفاوت نشان داد به گونه‌ای که ضخیم‌ترین عضله در قسمت میانی حباب روده‌ای مشاهده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که ساختار بافتی دیواره حباب روده‌ای ماهی شیربت در مقایسه با سایر ماهیان هم‌خانواده از لحاظ ضخامت کل دیواره و ارتفاع بافت پوششی و ضخامت طبقه مخاطی شباهت‌هایی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Abol-munafi, A.T., Liem, M., Van, M., Ambak, A. 2006. Histological ontogeny of the digestive System. Journal of Sustainability Science and Management 1(2): 79-86.
Amin, A.B., Mortensen, L., Poppe, T.T. 1992. Histology Atlas, normal structure of salmonids, A.L.P.Narway. first edition
Bancroft, J.K and Gamble, M. 2002. Theory and practice of histological Techniques. Five edition. Churchil Living stone, London, pp:152-155.
Cao, X.J., Wang, W.M., Song, F. 2011. Anatomical and histological characteristics of the intestine of the topmouth culter (Culter alburnus). Anat Histol Embryol 40(4): 292-8.
Dell man H.D. 2006. Veterinary histology. An outline text-atlas. sixth edition. LEA& febiger. Philadelphia pp:137-169.
Francisco, J., Neira, P., Keane, M and Sean, R. 2008. Development of eggs and larvae of Emmelichthys nitidus (Percoidei: Emmelichthyidae) in south-eastern Australia, including a temperature-dependent egg incubation model. Journal of Fish Biology 79:  35–44.
Francis, G., Makkar, H.P.S. and Becker, K. 2001. Antinutritional factors present in plant-derived alternate fish feed ingredients and their effects in fish. Aquaculture 199:197-227.
Hachero-Cruzado, A., Ortiz-Delgado, B., Borrega, B., Herrera, A., Navas, A. Sarasquete, B. 2009. Larval organogenesis of flatfish brill Scophthalmus rhombus L.: Histological and histochemical aspects. Journal of Aquaculture 286: 138–149.
Hattori, M. Y., Sawada, Y., Takagi, R., Suzuki, T. and Kumai H.J. 2003. Vertebral deformities in cultured red sea bream, Pagarus major, Temminck and Schlegel. Aquaculture research 34:1129-1137.
Jafari, M., Kamarudin, M.S., Saad C, R. 2009. Development of Morphology in Hatchery-Reared Rutilus frisii kutum Larvae. European Journal of Scientific Research 296-305.
John, E.; Halver, R.; Hardy, W. 2002. Fish nutrition.thired edition. Academic press inc pp: 234-237, 340-346.
Kozaric, Z., Kuzir, S., Petrinec, Z., Gjurcevic, E., Bozic, M. 2008. The development of the digestive tract in larval European catfish  Silurus glanis L. Journal of Anatomy Histology Embryology 37: 141-146.
Kuperman B.I. and Kuzmian, V.V. 1994. The ultrastruature of the intestinal epithelium in fishes with different types of feeding, Journal of Fish Biology 44:181-193.
Lopez a., Cardenas b. 2007. Larval ontogeny of red banded seabream Pagrusauriga. Journal of Aquaculture 151: 254-265.Mai, K., Yu, H., Duan, Q., Gisbert, E., Zambonino, J.L., Cahu, C. 2005. A histological study on the development of the digestive system of Pseudosciaena crocea larvae and juveniles. Journal of Fish Biology 67(4):  1094- 1106.
Micale, V., Garaffo, M., Genovese, L., Spedicato, M.T. and Muglia, U. 2006. The ontogeny of the alimentary tract during larval development in common Pandora Pagellus erythrinus L. Journal of Aquaculture 251: 354-365.
Ming-Yih, L. O., Chyng-Hwa, L., Lee-Shing, F. 2005. Embryonic and larval development of the malabar grouper, Epinephelus malabaricus (Pisces: Serranidae). Journal of Marine Biology 85: 1249-1254.
Onal, U., Celik, I. and Cirik, S. 2010. Histological development of digestive tract in discus, Symphysodon spp Larvae. Journal of Aquacultur 18: 589-601.
Ramezani-Fard, E., Kamarudin, M.S., Harmin, S.A., Saad, C.R., AbdSatar, M.K., Daud, S.K. 2011. Ontogenic development of the mouth and digestive tract in larval Malaysian mahseer, Tor tambroides Bleeker. Journal of Applied Ichthyology 27: 920-927.
Rodrigues, M, and Marcal, M. 2012. Histology of the digestive tract of satanoperca pappaterra (Osteichthyes, Cichlidae). Journal of Acta Scientiarum. Vol 34, pp:319-326.
Sanchez-Amaya, a., Ortiz-Delgado a., Garcia-
Santamarıa, C., Marin de Mateoa, R., Traveseta, R., Salab, A., Grauc, E., Pastorc, C., Sarasqueted, S., Crespoa, B. 2004. Larval organogenesis in common dentex Dentex dentex L. (Sparidae): Histological and histochemical aspects. Journal of Aquaculture 237: 207–228.
Yamamoto, T., Goto, T. and Kine, Y. 2008. Effect of an alcohol extract from a defatted soybean meal supplemented with a casein-based semi-purified diet on the biliary bile status and intestinal conditions in rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum). Aquaculture Research 39:986-994.