نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهشی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

چکیده

در این تحقیق روند تغییرات پارامترهای فیزیکی آب دریا در خلیج پزم طی 9 دوره از مهرماه 1390 تا شهریورماه 1391 بررسی شد. پارامترهای فیزیکی آب دریا شامل درجه حرارت، شوری و چگالی آب از سطح تا بستر دریا توسط دستگاه CTDثبت شد. نتایج نشان می دهد تغییر دمای آب تابع تغییر دمای هوا است به‌طوری‌که‌ با افزایش دمای هوا در فصول گرم، دمای آب نیز افزایش می‌یابد. علی رغم ضعیف بودن لایه‌بندی آب به‌علت کم‌عمق بودن خلیج پزم، در ماه‌های گرم سال لایه‌بندی ضعیفی در ستون آب شکل می‌گیرد. مقدار بیشینه‌ی ورود آب کم‌شور از دریای عمان به خلیج فارس در اواخر بهار و مقدار کمینه‌ی آن در زمستان، بر میزان شوری آب خلیج پزم مؤثر است به‌نحوی‌که میزان شوری خلیج پزم در ماه‌های معتدل از ماه‌های گرم سال بیشتر است. تغییرات چگالی آب، تحت تاثیر دمای آب قرار دارد و شوری تاثیر چندانی بر آن ندارد. با افزایش دمای آب، چگالی کاهش می‌یابد. بدلیل ظرفیت گرمایی کمتر قسمت‌های کم‌عمق شمالی نسبت‌به قسمت‌های عمیق جنوبی، در فصول گرم اختلاف دمای آب بستر در نواحی کم عمق شمالی و نواحی عمیق‌تر جنوبی بیشتر می‌شود. حاکم شدن مونسون تابستانه (آسمان ابری، هوای خنک و وزش باد نسبتا شدید جنوبی)، مواج شدن دریا طی مرداد و اوایل شهریور به‌همراه کم‌عمق بودن خلیج پزم دلیل کاهش چشم‌گیر اختلاف بین میانگین دمای سطح و بستر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Chegini, V. and M.S. Sanjani, Study of seasonal variation trend of physical parameters of the Chabahar bay (phase 1). 1999, INIOAS: Tehran.
Ebrahimi, M., 2005. Continuous Studies of Hydrology and Hydrobiology of Persian Gulf and Strait of Hormoz in Hormozgan Provinces. Iranian Fisheries Science Research Institute, Persian Gulf and Oman Sea Ecological Research Institute.
Hosseini, S. and V. Chegini, Study of seasonal variation physicochemical parameters in the coastal water around the Bushehr Peninsula. 2012, INIOAS: Tehran.
IdronautSrl. 2002. Operator’s Manual Ocean Seven 316/319 CTD Multi Parameter Probes. Italy. www.idronaut.it.
Nikoeian, A., A. Savari and G. Ataran. 1998. Investigation on Diversity of Bivalves in Chabahar Bay. Iranian Journal of Fisheries Sciences, Vol:7, P:10-18
Piontkovski, S.A., Chiffings, T., 2014. Long-Term Changes of Temperature in the Sea of Oman and the Western Arabian Sea. International Journal of Oceans and Oceanography, Vol. 8, No. 1.
Reynolds, R. M. 1993. Physical Oceanography of the Persian Gulf, Strait of Hormuz, and the Gulf of Oman.Results from the Mt Mitchell Expedition. Marine Pollution Bulletin, Volume 27. Page:35-59.
Sanjani, M.S. and V. Chegini, Study of seasonal variation trend of physical parameters of the Chabahar bay (phase 2). 1999, INIOAS: Tehran.
Sanjani, M.S. and V. Chegini, Study of seasonal variation trend of physical parameters of the Chabahar bay (phase 2). 2000, INIOAS: Tehran.
Vaselali, A., S. A. Azarmsa and A. K. Khaniki. 2005. Investigating the Effect of Creating Groins on the Pattern of Wave (Case Study: Pozm Bay). In 6th Iranian Congress of Marine Science and Technology. Edited by Edited Tehran.