نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران- دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

2 موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

3 دانشگاه صنعتی مالک اشتر شیراز

چکیده

اختلاط تلاطمی، نقش مهمی در گردش ستون آبهای کم عمق ایفا می کند. مبحث تلاطم در سیالات یکی از اصولی‌ترین و مهم‌ترین مباحث است که همواره توجه اکثر دانشمندان و محققان علم دینامیک سیالات را به خود جلب می‌کند. در این تحقیق به بررسی پارامترهای موثر برتلاطم با استفاده از مدل یک بعدی تلاطم اقیانوسی (GOTM) در بخش جنوبی تنگه هرمز پرداخته شده است. در این تحقیق ابتدا برای یک ایستگاه در بخش جنوبی تنگه هرمز، داده های اندازه گیری شده دما و شوری در اعماق مختلف و با گام سه ساعت ( با استفاده از داده های اندازه گیری شده در سال ۱۹۹7 با گام نیم ساعته توسط دانشگاه میامی) و اطلاعات هواشناسی شامل سرعت باد، فشار هوا، ابرناکی، رطوبت، دما هوا با گام سه ساعت در سال 1997 به عنوان ورودی به مدل اعمال می شود، در این مدل، با استفاده از معادله بستار تلاطمی ، به روش طرحواره بستار تلاطمی مرتبه دوم، پارامترهای تلاطم همچون نرخ انرژی جنبشی تلاطم، محصولات شناوری و مقادیر میانگین عدد پرانتل در فصول مختلف مدلسازی شد. در این تحقیق، بررسی عدد پرانتل تلاطمی، برتری وشکسانی تلاطمی نسبت به پخش شناوری در اعماق میانی را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Mohandesi Namin, N., Bidokhti, A. A. 2013. Study of the performance of two Turbulence Schemes in Numerical Simulation of Hydrodynamics of a Semi-Closed Sea (Persian Gulf). 15th Fluid Dynamics Conference. University of Hormozgan. Physics Society of Iran. Bandar Abbas. Iran.
Alosairi, Y., Imberger, J., & Falconer, R. A. 2011. Mixing and flushing in the Persian Gulf. Journal of Geophysical Research: Oceans (1978–2012), 116(C3).
Bolton, D. 1980. The computation of equivalent potential temperature. Monthly weather review, 108(7), 1046-1053.
Burchard H., Craig P., Gemmrich J., van Haren H., Mathieu P.P., Meier H., Smith W.N, Prandke H.,  Rippeth T.,  Skyllingstad E., Smyth W., Welsh D., and Wijesekera H. “Observational and numerical modeling methods for quantifying coastal ocean turbulence and mixing,” Progress in Oceanography, vol. 76, pp. 399-442.
Burchard H., Bolding K., & Villarreal M. R. 1999. GOTM, a general ocean turbulence model: Theory, implementation and test cases. Space Applications Institute.
Burchard H. 2002. Applied Turbulence Modelling in Marine Waters. ISBN 3-540-43795-9 Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York.
Fairall, C. W., Bradley, E. F., Rogers, D. P., Edson, J. B., & Young, G. S. 1996. Bulk parameterization of air-sea fluxes for tropical ocean-global atmosphere coupled-ocean atmosphere response experiment. Journal of Geophysical Research: Oceans (1978–2012), 101(C2), 3747-3764.
Fairall C. W., Bradley, E. F., Hare, J. E., Grachev, A. A., & Edson, J. B. 2003. Bulk parameterization of air-sea fluxes: Updates and verification for the COARE algorithm. Journal of climate, 16(4), 571-591.
Falkovich, G., & Sreenivasan, K. R. 2006. Lessons from hydrodynamic turbulence. Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, Trieste, Italy.
Liu W. C., Hsu M. H., & Kuo A. Y. 2002. Application of different turbulence closure model for stratified tidal flows and salinity in an estuarine system. Mathematics and computers in simulation, 59(5), 437-451.
Monin A. S., Ozmidov R. V. 1985. Turbulence in the Ocean (Vol. 3). D Reidel Publishing Company.
Obino R. S. 2002. Simulation of the Bohai Sea Circulation and Thermohaline Structure Using COHERENS Model. Naval Postgraduate school Montereyca.