علوم انسانی دریا
زنجیره ارزش نوآور عاملی راهبردی جهت مواجهه با شرایط بحرانی؛ براساس مطالعۀ زنجیره ارزش در صنایع صادرکننده محصولات دریایی ایران

اصغر رشنودی؛ علی اشرف احمدیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

https://doi.org/10.22113/jmst.2021.280461.2426

چکیده
  پژوهش حاضر درصدد است چارچوبی جهت اجرای برنامههای نوآورانه در شرایط پاندمی کووید 19شناسایی کند. تحقیق در زنجیره ارزش صنایع صادرکننده محصولات دریایی ایران و با روش آمیخته (کیفی– کمی) اجرایی شده و تعداد 32 بنگاه صادرکننده صنعت مذکور از طریق مطالعه موردی چندگانه مورد بررسی قرار گرفته است. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه و پرسشنامه ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
ارائه مدلی جهت بازاریابی بین الملل استارت‌اپ‌های ایرانی (مورد مطالعه: استارت‌اپ‌های خدماتی مجازی در ایران)

مصطفی رسول رویسی؛ همایون یوسفی؛ ادریس محمودی

دوره 21، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 90-110

https://doi.org/10.22113/jmst.2022.350175.2483

چکیده
  هدف از این پژوهش، ارائه مدلی برای بازاریابی بین المللی استارت‌اپ‌های ایرانی با تمرکز بر استارت‌اپ‌های خدماتی مجازی ایران می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی است و از نظر ماهیت آمیخته اکتشافی (کیفی – کمی)؛ چرا که علاوه بر جنبه آگاهی ‌بخشی و علمی، جنبه کاربردی نیز برای شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف مرتبط با استارت‌اپ‌های ...  بیشتر