نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد بین المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران.

2 داانشیار، گروه مدیریت بازرگانی دریایی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

3 گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش، ارائه مدلی برای بازاریابی بین المللی استارت‌اپ‌های ایرانی با تمرکز بر استارت‌اپ‌های خدماتی مجازی ایران می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی است و از نظر ماهیت آمیخته اکتشافی (کیفی کمی)؛ چرا که علاوه بر جنبه آگاهی ‌بخشی و علمی، جنبه کاربردی نیز برای شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف مرتبط با استارت‌اپ‌های خدماتی مجازی ایران در بر خواهد داشت. همچنین و با توجه به ماهیت و از نظر روش انجام، یک پژوهش کیفی است. ولی از آنجا که این تحقیق در صدد طراحی مدل است، رویکرد تحقیق از نوع اکتشافی ا‌ست. نتایج این پژوهش نشان داد که به طور کلی مشخصات کشور مقصد، ویژگی‌های دانشی شرکت، تجریه بین المللی شرکت، ارتباطات، مهارت‌های بازاریابی، کسب تجربه و آموزش، ساختار شرکت، استراتژی‌ها، و طبقه بندی مشتریان بین المللی مضامین اصلی مدل بازاریابی بین الملل استارت‌اپ‌های ایرانی بوده اند. با توجه به نیازهای نوظهور مشتریان، با توسعه فناوری‌ها و مدل‌های تجاری جدید، استارت‌آپ‌ها ابزارهای بی بدیلی هستند که می توانند به طور گشترده در صنعت دریایی مورد استفاده قرار بگیرند. استارت‌آپ‌هایی که در حوزه صنایع دریایی فعالیت می­کنند، می توانند در راستای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های هوشمندسازی بنادر و فعالیت های دریایی، در حوزه‌های تولید نرم افزار، ایجاد ابزارها و زیرساخت‌های مبتنی بر اینترنت، بازاریابی تامین تجهیزات و قطعات مورد نیاز شناورها، تجهیزات عملیات بندری، گردشگری دریایی، صنعت کشتی‌سازی و طراحی تجهیزات مخابراتی، خشکی و دریایی اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Anh Thu, L., Fang, S. and Kessani, S.S., 2019. Factors influencing Vietnam’s handicraft export with the gravity model. Journal of Economics and Development21(2), pp.156-171. DOI: 10.1108/JED-08-2019-0021.
Blank, S., 2018. Why the lean start-up changes everything. Harvard Business Review, 91 (2013), pp.63-72.
Bustamante, C.V., 2019. Strategic choices: Accelerated startups' outsourcing decisions. Journal of Business Research105, pp.359-369. DOI: 10.1016/j.jbusres.2018.06. 009.
Davidsson, P. 2016. Researching Entrepreneurship: Conceptualization and Design. 2nd Edition Springer, New York.
Garg, Y. and Anand, N., 2019. Impact of GST on the exports of carpets & floorings industry in India.
Gilani Nia, S. and Zahmatkesh, S. 2012. Explaining a model for evaluating export performance in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Export Engineering Development. 3 (1):16-29. (In Persian).
Hart, M.A., 2012. The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Eric Ries. New York: Crown Business, 2011. 320 pages. US $26.00. DOI: 10.1111/j.15405885 .2012.00920_2.x.
Hussain, S.I., Hussain, A. and Alam, M.M., 2020. Determinants of export supply in Pakistan: A sector wise disaggregated analysis. Cogent Economics & Finance, 8(1), p.1732072. DOI: 10.1080/23322039.2020.1732072.
Iman Khan, N.; Hosseini, S. M. and Teymouri Nasab, A. 2011. Investigating the internal factors affecting the export performance of a petrochemical trading company from the perspective of experts. Strategic Studies in Petroleum and Energy Industry. 2(7): pp.71-92.
Jáki, E., Molnár, E.M. and Kádár, B., 2019. Characteristics and challenges of the Hungarian startup ecosystem. VEZETÉSTUDOMÁNY, 50(5), pp.2-12. DOI: 10.14267/VEZTUD.2019.05.01.
Jalali, S. H. and Mazloumi, N. 2015. International Strategic Operations Selection Pattern for Entrepreneurial Businesses. Journal of Business Management Perspective, 13(4): 87-106. DOI: 10.22054/ims.2019.9983.
Julian, C.C., 2003. Export marketing performance: a study of Thailand firms. Journal of small business management41(2), pp.213-221. DOI: Julian, C.C., 2003. Export marketing performance: a study of Thailand firms. Journal of small business management, 41(2), pp.213-221. DOI: 10.1111/1540-627X.00077.
Klačmer Čalopa, M., Horvat, J. and Lalić, M., 2014. Analysis of financing sources for start-up companies. Management: journal of contemporary management issues, 19(2), pp.19-44.
Kordheydari, R., Mansouri Moayyed, F. and Khodadad Hoseini, H., 2019. Metasynthesis of factors affecting to develop startups in new technology-based firms in entrepreneurial ecosystem. Journal of Entrepreneurship Development, 12(1), pp.141-160. DOI: 10.22059/JED.2019.279279.652965.
Nadafi, R. and Ahmadvand, M., 2017. Identification and prioritization of development factors of startups using Q methodology. Journal of Entrepreneurship Development10(3), pp.517-534. DOI: 10.22 059/JED.2018.236443.652249.
Nazar, M.S. and Saleem, H.M.N., 2009. Firm-level determinants of export performance. International Business & Economics Research Journal (IBER), 8(2), PP. 105-112. DOI: 10.19030/iber.v8i2.3107.
Saberi Haghayegh, R.A. and Hassangholipoor, T., 2018. Iran-Russia Commercial Relations; A Strategy for‎ Non-Oil Trading Development. International Relations Research8(1), pp.281-312.
Sakhdari, K., Zarei, B. and Sadeghi, B., 2017. Analyzing start ups’ behavioural model based on the customer development model (Case study: Startups in the accelerators of Tehran). Journal of entrepreneurship development, 10(3), pp.395-415. DOI: JED.2017.236576 .652243.
Salamzadeh, A. and Kawamorita Kesim, H., 2015. Startup companies: Life cycle and challenges. In 4th International conference on employment, education and entrepreneurship (EEE), Belgrade, Serbia. DOI: 10.2139/ssrn.2628861
Salavatian, S., Taghva, M. and Godarzi, M. 2018. Designing a boom for a fledgling native social media business model with Porter focusing strategy. Journal of Entrepreneurship Development. 11(1), pp.81-100. DOI: 10.22059/JED.2018.67281. (In Persian).
Shahrabi, B., Ashrafi, M. and Abbasi, E., 2019. Modeling factors affecting startups financing using dematel technique. Financial Management Strategy, 7(2), pp.61-89. DOI: 10.22051/JFM.2019.21525.1753.
Sunonda, K., 2017. How to Start and Manage Startup Companies in India a Case Study Approach. International Journal of Engineering Development and Research, 5(4), pp.167-17.
Taghi Taghavifard, M., Radmard, M., Jafarnezhad, S. and Harati Nik, M.R., 2019. Challenges of Valuation and Evaluation of Information Technology Startup Companies. Business Intelligence Management Studies, 7(27), pp.29-58. (In Persian).
Young, D. 2012. Make business your business: supporting the start-up and development of small business. URN 12/827. Available at: www.nationalarchives.gov.uk/doc/opengovernment-licence.
Zacharakis, A. and Bygrave, W.D., 2019. Entrepreneurship. John Wiley & Sons.