علوم زیستی دریا
تغییر در رشد، تولید بتا-کاروتن و الگوی باند پروتئینی در ریزجلبک Dunaliella salina در حضور کلشیسین(اثر کلشیسین بر متابولیت ها و ویژگی‌های ریزجلبک دونالیلا سالینا)

نرگس علیرحیمی؛ علاءالدین کردنائیج؛ ایت الله رضایی؛ داریوش طالعی

دوره 20، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 86-94

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.38962

چکیده
  با هدف بررسی تولید بتا-کاروتن، برخی صفات و الگوی باند پروتئینی در ریزجلبک D. salina در حضور کلشیسین پس از کشت ریزجلبک مورد نظر و ایجاد جمعیت مناسب، تیمار­های کلشیسین در قالب طرح تصادفی شامل غلظت­های 0، 0/05، 0/1 و 0/2 درصد وزنی به حجمی کلشیسین اعمال شد. تغییرات حاصل در رشد و میزان بتاکاروتن، کلروفیل A، B و کل و کاروتنوئیدهای تولید شده توسط ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
مطالعه فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون بچه ماهی سفیدک سیستان

مهدی جهان تیغ

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 59-64

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.8432

چکیده
  عواملی از قبیل صید بی رویه، کاهش ورودی آب، استفاده بیش از حد از منابع آبی جهت مصارف کشاورزی، آلودگی منابع آب و شیوع بیماری ها حیات آبزیان را تهدید می کند. بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون می تواند نقش مهمی در تشخیص تغییرات محیطی و بیماریهای آبزیان ایفا کند. بدین منظور در این مطالعه از تعداد 23 عدد بچه ماهی سفیدک سیستان از طریق سیاهرگ ...  بیشتر