نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

با هدف بررسی تولید بتا-کاروتن، برخی صفات و الگوی باند پروتئینی در ریزجلبک D. salina در حضور کلشیسین پس از کشت ریزجلبک مورد نظر و ایجاد جمعیت مناسب، تیمار­های کلشیسین در قالب طرح تصادفی شامل غلظت­های 0، 0/05، 0/1 و 0/2 درصد وزنی به حجمی کلشیسین اعمال شد. تغییرات حاصل در رشد و میزان بتاکاروتن، کلروفیل A، B و کل و کاروتنوئیدهای تولید شده توسط دستگاه اسپکتوفتومتر اندازه گیری شد. همچنین از الکتروفورز به روش SDS-PAGE با هدف بررسی الگوی باندهای پروتئینی استفاده گشت. نتایج نشان داد که غلظت­ های مختلف کلشیسین باعث تفاوت معنی دار در الگوی باندهای پروتئینی این جلبک در 11 نمونه مورد بررسی نشد و تنها میزان تولید برخی پروتئین­ ها تحت تاثیر قرار گرفت. در حالی که این تیمار سبب ایجاد تفاوت میزان بتاکاروتن، کلروفیل A، B، کل، کاروتنوئید و رشد ریزجلبک شد. بتاکاروتن به عنوان مهم­ ترین متابولیت دونالیلا سالینا در تمام غلظت­ های کلشیسین افزایش داشت. با اعمال تیمار کلشیسین کاروتنوئید، کلروفیل A، B وکل افزایش یافت، در حالی که رشد کاهش  داشت. چنین نتیجه گیری می­ شود که اعمال تیمار کلشیسین سبب کاهش رشد و افزایش تولید بتاکاروتن، کلروفیل A B, و کل، کارتنوئیدها در دونالیلا می شود. در حالی که اثر معنی داری بر الگوی بیان پروتئین­ ها ندارد. پس استفاده از این ماده برای تولید بیش­تر بتاکاروتن مناسب خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات