نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی و پژوهشکده دام های خاص، دانشگاه زابل

چکیده

عواملی از قبیل صید بی رویه، کاهش ورودی آب، استفاده بیش از حد از منابع آبی جهت مصارف کشاورزی، آلودگی منابع آب و شیوع بیماری ها حیات آبزیان را تهدید می کند. بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون می تواند نقش مهمی در تشخیص تغییرات محیطی و بیماریهای آبزیان ایفا کند. بدین منظور در این مطالعه از تعداد 23 عدد بچه ماهی سفیدک سیستان از طریق سیاهرگ دمی نمونه خون اخذ گردید. پس از سانتریفیوژ و جداسازی سرم، سنجش فاکتورهای بیوشیمیایی با استفاده از دستگاه اتوآنالایزر صورت گرفت. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار آماری sigmastate3.5 صورت گرفت. میانگین ± انحراف معیار گلوکز37.84:±129.52، تری گلیسرید118.35:±274.48، کلسترول: 53.42± 271.87، HDL: 14.05± 59.95، LDL: 176.73±41.92، کلسیم: 8.54±1.85، فسفر: 20.77± 3.35، ازت اوره خون (BUN): 4.13±1.11و اسید اوریک: 2.31±1.18 میلی گرم در دسی لیتر محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

خواجه، ع.، پیغان، ر. 1385. بررسی برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان پرورش یافته در استخرهای خاکی. مجله تحقیقات دامپزشکی، دوره 62، شماره 2، ص. 203-197.
خواجه، غ.، مصباح، م.، پیغان، ر. 1386 .  مطالعه مقایسه ای برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی بنی (Barbus sharpeyi) و کپور علفخوار(Ctenopharyngodon idella) پرورشی. مجله دامپزشکی ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، ص. 23-14.
ذبیحی، م. 1378. تعیین زمان رسیدگی جنسی و تولید مثل ماهیSchizotorax zarudnyi. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
شاهسونی، د. 1377.  تعیین شاخصهای خونی ماهیان خاویاری در سواحل جنوب شرقی دریای خزر.  پایان نامه دکتری تخصصی دامپزشکی .دانشکده دامپزشکی، دانشگاه  تهران، شماره 65 ، ص.76-7 .
شاهسونی، د.، مهرداد، م.، مازندرانی، م . 1385 . تعیین مقادیر برخی از الکترولیت های سرم خون ماهی خاویاری قره برون (Acipenser persicus) مجله دامپزشکی ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، پاییز 1385 ، جلد 2،شماره 2، مسلسل 13 ، ص. 117-112.
محمد نژاد شموشکی، م.، حجتی، و. 1392. بررسی خون شناسی و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور دریای خزر ( Cyprinus Carpio) . فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری، سال ششم، شماره سوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان. ص. 70-63.
مجابی، ع. 1379. بیوشیمی درمانگاهی دامپزشکی. انتشارات نوربخش. صفحه: 391-385.
وثوقی، غ. 1366. شناسایی ماهیان حوزه در یاچه هامون. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دوره 3444، ص.41: 20-3.
یوسف زاده، ف.، نظامی، ش.، خارا، ح. 1392. مقایسه فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) در رودخانه های سیاهرود و تالار استان مازندران. فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری، سال ششم، شماره دوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ص. 101-93.
Anver, C.E. 2004. Blood chemistry (electrolytes, lipoprotein and enzymes) values of black scorpion fish (Scorpaena porcus, 1758) in the Dardanelles, Turkey. J. Biol. Sci. 4: 716–719.
Asadi, F., Halajian, A., Purkabir, M. 2006. Serum biochemical parameters of Huso huso. Comp clin pathol. 15: 245-248.
Berg, L.S. 1949. Freshwater fishes of the USSR and adjacent countries. Israel program for scientific translation,  Jerusalam, volume II. 1962-1965.
Bullis, R.A .1993. Clinical pathology of temperate freshwater and estuarine fishes, 232–238. In: Stoskopf MK (eds) Stoskopf fish medicine. Saunders, Philadelphia, p 882.
Coad, B.W. 1995. Freshwater fishes of  Iran. Acta. Sc. Nat. Brno. 29(1).
Flynn, S. R., Matsuoka, M., Reith, M., Martin-Robichaud, D. J., & Benfey, T. J. 2006. Gynogenesis and sex determination in shortnose sturgeon, Acipenser brevirostrum Lesuere. Aquaculture, 253(1), 721-727.
Krayushkina, L. S., Panov, A. A., Gerasimov, A. A., & Potts, W. T. W. (1996). Changes in sodium, calcium and magnesium ion concentrations in sturgeon (Huso huso) urine and in kidney morphology. Journal of Comparative Physiology B, 165(7), 527-533.
Nelson, J.S. 2006. Fishes of the word. 4th ed: John Wiley and sons, Inc, 141: 622.
Nikol'skiI, G. V. 1961. Special ichthyology= Chastnaya ikhtiologiya. Translat. from russian, Nat. Sc. Found. Washington and Smith, Inst., Israel Progr. Translat. Jerusalem.
Sizhong, L. 1995. On the geographical distribution of the schizothoracinae fishes (Cypriniformes, Cyprinidae). Sinozoologia, 12: 297-310.