علوم زیستی دریا
تعیین غلظت میان کشندگی نیترات سرب و بررسی پاسخ‌های رفتاری در خرچنگ منزوی Diogenes avarus

نرگس بدری؛ نرگس امراللهی بیوکی؛ محمد شریف رنجبر

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1396، ، صفحه 56-65

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.34143

چکیده
  غلظت کشندگی متوسط (LC50 96h)میزان حساسیت و پتانسیل ماندگاری موجودات را در برابر آلاینده‌ها از جمله فلزات سنگین مشخص می‌کند. در طی این مطالعه میزان غلظت کشندگی متوسط نیترات سرب (Pb NO3) بر خرچنگ منزوی Diogenes avarus طبق روش استاندارد O.E.C.D، به صورت ساکن و به مدت 96 ساعت تعیین گردید. 105 قطعه خرچنگ منزوی D. avarus با میانگین وزنی 01/0±19/0 گرم در 5 تیمار (75، ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
برخی از پارامتر‌های بیواکولوژیک دلفین بینی بطری اقیانوس هند و آرام (Tursiops aduncus) در آب‌های جزایر قشم و هنگام

هاله علی عابدی؛ سید محمد باقر نبوی؛ بابک دوست شناس؛ احمد سواری؛ محمدشریف رنجبر

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 102-110

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.32004

چکیده
  به منظور مطالعه برخی از پارامتر های بیواکولوژیک دلفین‌های موجود در منطقه بین جزایر قشم و هنگام از آبان ماه 1393 تا اواخر اردیبهشت ماه 1394 مطالعات میدانی بر روی گله‌های موجود در منطقه مورد مطالعه انجام شد. در این مطالعه با توجه به ثبت مشخصات مورفولوژیک افراد موجود در گله‌ها به شناسایی آن‌ها و زمان جفت گیری یا فصل تولید مثل آن‌ها پی برده ...  بیشتر