نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان

چکیده

به منظور مطالعه برخی از پارامتر های بیواکولوژیک دلفین‌های موجود در منطقه بین جزایر قشم و هنگام از آبان ماه 1393 تا اواخر اردیبهشت ماه 1394 مطالعات میدانی بر روی گله‌های موجود در منطقه مورد مطالعه انجام شد. در این مطالعه با توجه به ثبت مشخصات مورفولوژیک افراد موجود در گله‌ها به شناسایی آن‌ها و زمان جفت گیری یا فصل تولید مثل آن‌ها پی برده شد. همچنین پراکنش و اندازه جمعیت آن‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت. تمامی یافته‌ها توسط عکس و فیلم ثبت گردید. همچنین با تهیه یک پرسش‌نامه نسبت به جمع آوری اطلاعات محلی اقدام شد. در این مطالعه گونه‌ای از دلفین‌ها به نام دلفین بینی بطری اقیانوس آرام و هند (Tursiops aduncus) شناسایی گردید. همچنین زمان زاد آوری این گونه در فصل بهار و در فروردین ماه به ثبت رسید. بر اساس مشاهدات میدانی میانگین تعداد دلفین‌های بینی بطری اقیانوس هند و آرام ۴۹/۵±13/23 بود و 2 نوزاد تازه متولد شده در فروردین ماه 1394 به ثبت رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Al Gheilani, H.M. 2007-2008. Whales and Dolphins in Arabian sea, Arabian sea survey. Marine science and fisheries center, Muscat Oman.
Braulik, G.T., Ranjbar, S., Owfi, F., Aminrad, T., Dakhteh, S.M.H., Kamrani, E. and Mohsenizadeh, F. 2010. Marine mammals records from Iran. J Cetacean Res. Manage, 11(1) 49-63.
Culik, B.M. 2004. Review of small cetaceans Distribution, behavour, migraton and threats. Marine mammal action plan/ regional seas reports and studies No 177,343 p.
Duffus, D.A., Dearden, P., 1993. Recreational use, valuation, and management, of killer whales (Orcinus orca) on Canada’s Pacific coast. Environmental Conservation 20, 149–156.
Giannecchini, J., 1993. Ecotourism: new partners, new relationships. Conservation Biology 7, 429–432.
Hoyt, E., 2001. Whale Watching 2001: Worldwide Tourism Numbers, Expenditures, and Expanding Socioeconomic Benefits. International Fund for Animal Welfare, Yarmouth Port, MA, USA. ISBN:1-901002-09-8.
Jefferson, T.A., Webber, M.A. and Pitman, R.L. 2008. Marine mammals of the world. pp: 221-223.
Miller, M.L., 1993. The rise of coastal and marine tourism. Ocean and Coastal Management 20, 181–199.
Perrin, W.F, Wursig, B. and Thewissen, G.M. 2009. Encyclopedia of marine mammals. Second editor, 1352,602-602 p.
Pilleri, G. and Gihr, M.1973-74. Contribution to the knowledge of the cetaceans of southwest and monsoon Asia (Persian Gulf, Indus Delta, Malabar, Andaman sea and Gulf of Siam). Invest cetacea, 5:95-150 p.
Preen, A. 2004. Distribution abundance and conservation status of Dugongs and Dolphins in the southern and western Persian Gulf. Biol conserve, 118:18-205 p.
Robineau, D. and Fiquet. 1996. The cetacean of the Jubail marine wild life sanctuary, Saudi Arabia, in a marine wildlife sanctuary for the Persian Gulf. Environmental research and conservation following the 1999 Gulf war oil spill. NCWCD, Riyadh and Senckenberg institute, Frankfurt a.m., 438-458 p.
Ross, G.J.B. 1984. The smaller cetaceans of the southeast coast of southern Africa. Annals of the cape provincial Museums (Natural History), 15(2):173-410 p.
Samuels, A., Bejder, L., Constantine, R., Heinrich, S., 2003. A review of swimming with wild cetaceans with a special focus on the Southern Hemisphere. In: Gales, N., Hindell, M., Kirkwood, R., (Eds.), Marine Mammals and Humans: Towards a Sustainable Balance. CSIRO Publishing, Collingwood, Australia.
Wang, J.Y., Chou, L.S. and White, B.N. 2000. Differences in the external morphology of two sympatric species of Bottlenose dolphins (genus Tursiops) in the waters of China. J mammal, 81(4):65-1157 p.
Wells, R.S. and Scott, M.D. 2002. Bottlenose dolphins, In Encyclopedia of marine mammals (Perrin, W.F., Wursig, B. and Thewissen, J.G.M.). San Diego, Academic Press, 12-122 p.