نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان

چکیده

غلظت کشندگی متوسط (LC50 96h)میزان حساسیت و پتانسیل ماندگاری موجودات را در برابر آلاینده‌ها از جمله فلزات سنگین مشخص می‌کند. در طی این مطالعه میزان غلظت کشندگی متوسط نیترات سرب (Pb NO3) بر خرچنگ منزوی Diogenes avarus طبق روش استاندارد O.E.C.D، به صورت ساکن و به مدت 96 ساعت تعیین گردید. 105 قطعه خرچنگ منزوی D. avarus با میانگین وزنی 01/0±19/0 گرم در 5 تیمار (75، 100، 125، 150، 175، 200 میکروگرم بر لیتر سرب) با سه تکرار به همراه یک تیمار شاهد قرار گرفت (15 قطعه خرچنگ منزوی در هر تیمار). پارامترهای موثر فیزیکی و شیمیایی آب از جمله pH، سختی کل، اکسیژن محلول و درجه حرارت در طول دوره آزمایش کنترل گردید. در نهایت میزان غلظت کشندگی متوسط (LC50 96h) سرب با استفاده از برنامه آماری Probit analysis محاسبه شد و مقدار آن معادل با 045/184میکروگرم بر لیتر بود. همچنین به وسیله‌ی برنامه آماری SPSS میزان LC10،LC50 ، LC90 24، 48، 72 و 96 ساعت نیز محاسبه گردید؛ نتایج نشان داد که هر چقدر زمان افزایش پیدا می‌کند، غلظت کم‌تری از سرب لازم است تا باعث ایجاد مرگ و میر در خرچنگ منزوی D. avarus شود، همچنین درصد مرگ و میر با افزایش مدت زمان مواجهه خرچنگ با سرب و افزایش غلظت آن افزایش یافت. تغییرات رفتاری مشاهده شده در خرچنگ‌های منزوی D. avarus در طی دوره‌ی آزمایش شامل عدم تعادل در راه رفتن، کاهش فعالیت و جنبش، حرکت آهسته، عدم تحریک‌پذیری و همچنین تغییر رنگ در ناحیه‌ی شکم بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Biagi, R., Meireles, A. L., and Mantelatto, F. L. 2006. Bio-ecological aspects of the hermit crab Paguristes calliopsis (Crustacea, Diogenidae) from Anchieta Island, Brazil. Biological seines. vol. 78, no. 3.
Finney, D., 1990. Probit Analysis. 1st Edn., Cambridge University Press, Cambridge, p: 1- 222.
Garza, A., Vega, R., and Soto, E. 2006. Cellular mechanisms of lead neurotoxicity. Medical Science Monitor. 12 (3): RA, p: 57- 65.
Hahn, D, R. 1998. Hermit crab shell use patterns; response to previous shell experienence and to water flow. Journal of Experimental Marin Biology and Ecology. 228, p: 35- 51.
Heller, C. 1865. Crustaceen Reise der Osterreichischen Fregatte Novara umdie Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859 unter den Befehlen des Commodors B. von Wüllerstorf-Urbair. Zoologischer Theil, . vol. 2, part 3., 280 pp.
Jalali Jafari, B., and Aghazadeh Meshgi, M. Fish poisoning due to heavy metals in water and its importance in public health, Tehran: Book Publishing. 134 pages. In Persian
Ismail, T. G. 2012. Effects of visual and chemical cues on orientation behavior of the Red Sea hermit crab Clibanarius signatus. The Journal of Basic and Applied Zoology. 65, p: 95– 105.
Khorasani, N., Shayegan, J., and Karimi Shahri, N. 2005. Determination of heavy metals concentration (zinc, copper, iron, chromium and copper) in surface sediments of Bandar Abbas coasts. Iranian Natural Resources Journal. 85, p. 861- 869. In Persian
Mortazavi, S., Esmaeili Sari, A., and Riahi Bakhtiari, AS. 2002. Zinc, Lead, Cadmium and Chromium Determination in Rocky Oysters (Saccosterea cucullata) on the coast of Hormozgan province. Iranian Journal of Marine Science. Volume 2, Issue 1, p. 67-76.
Newman, M.C., 2009. Fundamentals of Ecotoxicology, Third Edition Hardcover – September 28, 2009, Tylor and Francis Group. Pp: 235- 239.
Perua, J. F., Lovvorn, J. R., North, C. A., and Kolts, M. J. 2013. Hermit crab population and association with gastropod shells in the northern Bering sea. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. 449, P: 10- 16.
Sadeghi, P., Rari, A., Movahedinia, A., Saffehieh, A., and Azhdari, D. 1393. Determination of the mean lethal concentration (LC50) of potassium dichromate and the evaluation of behavioral responses in the epiglottis (Epinephelus stoliczkae). Journal of Oceanography, Vol. 5, No. 17, p. 1-9. In Persian.
Sarmandian, S., Saffehiyeh, A., Z. Alkarnin, H., A., B., Hashemi, M. 1394. Determination of semi-lethal concentration (LC50 96h) of heavy metal cadmium in new species of oyster crassostrea sp .. Journal of Marine Science and Technology, Volume 14, Issue 2, 13 p. In Persian.
Somasundaran, L., Ajmal, K. 2010. Larval development of hermit crab Clibanarius longitarsus: Synergistic effect of heavy metals. Biologia Journal. 65/4, p: 714-719.
Tellis, M, S., Lauer, M, M., Nadella, S., Bianchini, A., and Wood, Ch, M. 2014. Sublethal mechanisms of Pb and Zn toxicity to the purple sea urchin (Strongylocentrotus purpuratus) during early development. Aquatic Toxicology Journal. Vol 146, p: 220- 229.
T.R.C. 1984. O.E.C.D. Guideline for testing if chemical section 2, on biotic systems, pp: 1-39.
Weber, D. N., Russo, A., Seale, D. B., and Spieler, R. E. 1991. Waterborne lead affects feeding abilities and neurotransmitter levels of juvenile fathead minnows (Pimephales promelas). Aquatic Toxicology Journal, 21, p: 71– 80.
Weis, J., and Weis, P. Effects of exposure to lead on behavior of mummichog (Fundulus heteroclitus L.) larvae. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 222, p: 1- 10.
White, S. J., Pipe, R. K., Fisher, A., and Briffa, M. 2013. Asymmetric effects of contaminant exposure during asymmetric contests in the hermit crab Pagurus bernhardus. Animal Behaviour. 86, p: 773- 781.