مدل سازی عددی پخش آلودگی در خلیج نایبند

پوران خدری؛ مسعود صدری نسب؛ وحید چگینی؛ حسین پاشا زانوسی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1390، ، صفحه 78-87

چکیده
  در این تحقیق از مدل سه بعدی هیدرودینامیکی کوهرنس برای مدلسازی وبررسی آلودگی درخلیج نایبنداستفاده شده است، که در آن معادلات ناویراستوکس و پیوستگی در سه بعد، و معادله های انتقال شوری و دما به روش جداسازی حل شده اند. در مدل از مختصات دکارتی برای راستای افق و از مختصات سیگما با پنج لایه برای راستای قائم استفاده شده است. داده های هواشناسی ...  بیشتر

مطالعه و بررسی برآورد انرژی قابل استحصال از موج و جریان جزرومدی در خلیج چابهار

سعیده شیرین منش؛ وحید چگینی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 91-107

چکیده
  توسعه انرژی های نو از مهمترین مسایلی است که در تمام کشور ها به آن پرداخته شده و دائماٌ در پی ایجاد طرحی نو در این خصوص هستند. در این تحقیق پس از بررسی روش های مختلف برآورد انرژی قابل استحصال از موج، این نتیجه حاصل شده است که بهترین روش، تحلیل طیفی با استفاده از آنالیز فوریه است. در این راستا به کمک داده- های اندازه‌گیری شده طی یک سال ...  بیشتر