پاسخ های هورمونی طی استرس حاد و مزمن مواجهه با بنزوآلفاپایرن در ماهی شانک زردباله، Acanthopagrus latus

سارا رستگار؛ عبدالعلی موحدی نیا

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 25-31

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر بنزوآلفا پایرن (BaP) به عنوان یکی از مهم‌ترین هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای (PAHs) بر سطوح پلاسمایی هورمون‌های کورتیزول و تری یدوتیرونین (T3) در جنس نر ماهیان شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) صورت گرفت. بدین منظور و برای بررسی اثرات کوتاه مدت بنزوآلفاپایرن، به یک گروه از ماهیان بنزوآلفاپایرن محلول در روغن ...  بیشتر

اثر نفتالین بر اختلالات آندوکرینی مراحل پیش زرده سازی و زرده سازی ماهی ماده مید Liza klunzingeri

عبدالعلی موحدی نیا؛ زهرا یاراحمدی؛ سارا رستگار

دوره 11، شماره 3 ، آبان 1391، ، صفحه 52-62

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی اثر نفتالین بر سیستم اندوکرین در ماهیان ماده در دو مرحله پیش زرده سازی و زرده سازی است. در آزمایش اول ماهیان ماده مید (Liza klunzingeri) به دو گروه شاهد و تیمار تقسیم شدند. به گروه تیمار محلول mg/kg50 نفتالین در g/lμ2 روغن گیاهی به ازای وزن بدن به صورت درون صفاقی تزریق شد. برای گروه شاهد از g/lμ2 به ازای وزن بدن روغن گیاهی استفاده ...  بیشتر

اثر بنزوآلفاپایرن بر سطوح پلاسمایی هورمون¬های موثر در فرآیند اسپرماتوژنز (کورتیزول و تستوسترون) در نرهای رسیده شانک زرد باله Acanthopagrus latus

سارا رستگار؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ زهرا یاراحمدی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 40-47

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر بنزوآلفاپایرن (BaP) به عنوان یکی از مهمترین هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای (PAH) بر سطوح کورتیزول پلاسما و فرآیند اسپرماتوژنز از طریق ارزیابی سطوح پلاسمایی هورمون تستوسترون در نرهای رسیده شانک زرد باله Acanthopagrus latus صورت گرفت. بدین منظور و برای بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت بنزوآلفاپایرن، ماهیان ...  بیشتر