نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر نفتالین بر سیستم اندوکرین در ماهیان ماده در دو مرحله پیش زرده سازی و زرده سازی است. در آزمایش اول ماهیان ماده مید (Liza klunzingeri) به دو گروه شاهد و تیمار تقسیم شدند. به گروه تیمار محلول mg/kg50 نفتالین در g/lμ2 روغن گیاهی به ازای وزن بدن به صورت درون صفاقی تزریق شد. برای گروه شاهد از g/lμ2 به ازای وزن بدن روغن گیاهی استفاده شد. از هر دو گروه پس از 3 ساعت نمونه گیری صورت گرفت. طراحی آزمایش دوم مانند آزمایش اول شکل گرفت، و به منظور رهایش آرام نفتالین از ایمپلنت درون صفاقی g/lμ10 روغن نارگیل به تنهایی برای گروه شاهد و ایمپلنت mg/kg50 نفتالین محلول در g/lμ10 روغن نارگیل به ازای وزن بدن استفاده شد. 72 ساعت پس از ایمپلنت نمونه گیری انجام شد. داده های بدست آمده در هر دو حالت استرس حاد و مزمن افزایش معنی دار کورتیزول را نشان داد. در مقابل کاهش معنی دار سطوح پلاسمایی17 بتا استرادیول و تری یدوتیرونین در استرس مزمن مشاهده شد. به نظر می‌رسد افزایش کورتیزل به منظور تامین نیاز بیشتر به انرژی در شرایط استرس باشد. نفتالین با اثر مهاری بر آنزیم‌های استروئیدوژنز به صورت مستقیم و فعال کردن رسپتور های آریل هیدروکربن به صورت غیر مستقیم سبب کاهش 17 بتا استرادیول و تری یدوتیرونین می‌شود. بر اساس نتایج استرس PAH در ماهیان ماده می‌تواند منجر به آشفتگی اندوکرینی و اختلال در بلوغ و تولید مثل موفق شود.