علوم انسانی دریا
ارائه مدلی جهت بازاریابی بین الملل استارت‌اپ‌های ایرانی (مورد مطالعه: استارت‌اپ‌های خدماتی مجازی در ایران)

مصطفی رسول رویسی؛ همایون یوسفی؛ ادریس محمودی

دوره 21، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 90-110

https://doi.org/10.22113/jmst.2022.350175.2483

چکیده
  هدف از این پژوهش، ارائه مدلی برای بازاریابی بین المللی استارت‌اپ‌های ایرانی با تمرکز بر استارت‌اپ‌های خدماتی مجازی ایران می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی است و از نظر ماهیت آمیخته اکتشافی (کیفی – کمی)؛ چرا که علاوه بر جنبه آگاهی ‌بخشی و علمی، جنبه کاربردی نیز برای شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف مرتبط با استارت‌اپ‌های ...  بیشتر