نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی دریا، دانشکدة علوم دریائی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران.

2 گروه شیمی، دانشکدة علوم، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

در این تحقیق، یک روش حسّاس و کم­هزینه برای تعیین سریع میزان فرم­آلدهید در آب دریا ارائه شده است. این روش بر اساس واکنش فرم­آلدهید با 5 و 5- دی متیل- 1و3- سیکلو هگزا دایون (دایمدون) در حضور آمونیوم استات است. بعد از واکنش مشتق­سازی، مخلوط 100 میکرولیتر از کلروفرم به عنوان حلال استخراجی و 900 میکرو­لیتر از اتانول به عنوان حلال پخشی به سرعت به نمونه آبی حاوی فرمالدهید تزریق می­شود. اندازه­گیری غلظت آن­ها توسط اسپکتروفتومتر مجهز به میکرو­کووت در طول موج 395 نانومتر در برابر محلول­های استاندارد انجام­ پذیرفت. پارامترهایی که روی کارآئی استخراج اثر می­گذارند از قبیل pH، نوع و حجم حلال استخراجی و پخشی و مقدار دایمدون بررسی و بهینه شدند. تحت شرایط بهینه، گستره دینامیکی خطی روش برای این آنالیت 0/1 تا 100 میکروگرم بر لیتر به دست آمد. حد تشخیص روش برای این ترکیب 0/02 میکرو­گرم بر لیتر محاسبه گردید. بازیابی نسبی فرم آلدهید از آب دریا با اضافه کردن 10 میکروگرم بر لیتر از آن­ها، بین 99/4 -97 درصد بدست آمد. روش پیشنهادی به طور موفقیت آمیزی برای تعیین فرمالدهید از آب دریای خلیج چابهار بکار رفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Afkhami, A. and Bagheri, H., 2012. Preconcentration of trace amounts of formaldehyde from water, biological and food samples using an efficient nanosized solid phase, and its determination by a novel kinetic method. Microchimica Acta176, pp.217-227.10.1016/j.aca.2019.03.063
Arvand, M., Bozorgzadeh, E., Shariati, S. and Zanjanchi, M.A., 2012. Ionic liquid-based dispersive liquid–liquid microextraction for the determination of formaldehyde in wastewaters and detergents. Environmental monitoring and assessment184, pp.7597-7605. 10.1007/s10661-012-2521-4
Berijani, S. and Ahmadi, G., 2014. Ultrasound Assisted Surfactant Enhanced Emulsification Microextraction and Spectrofluorimetry for Determination of Oxadiazon in Agricultural Water Samples. 10.30492/IJCCE.2014.11802
Caro, E., Marcé, R.M., Cormack, P.A., Sherrington, D.C. and Borrull, F., 2004. Molecularly imprinted solid-phase extraction of naphthalene sulfonates from water. Journal of Chromatography A1047(2), pp.175-180. doi:10.1016/j.chroma.2004.07.015
Deng, B., Liu, Y., Yin, H., Ning, X., Lu, H., Ye, L. and Xu, Q., 2012. Determination of ultra-trace formaldehyde in air using ammonium sulfate as derivatization reagent and capillary electrophoresis coupled with on-line electrochemiluminescence detection. Talanta91, pp.128-133. doi: 10.1016/j.talanta.2012.01.038.
Hajmohammadi, M.R. and Hemmati, M., 2017. Vortex-assisted inverted dispersive liquid-liquid microextraction of naproxen from human plasma and its determination by high-performance liquid chromatography. Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering36(3), pp.107-114. doi: 10.30492/IJCCE.2017.28068.
H Hashemi, S., Kaykhaii, M. and Dehvari, R., 2017. In-Syringe Dispersive Liquid-Liquid Microextraction Coupled with High-Performance Liquid Chromatography for Trace Analysis of Naphthalene Sulfonates in Seawater. Current Chromatography4(1), pp.58-65. doi:10.2174/2213240604666170118112615 .
Hashemi, SH., Kaykhaii, M. and Tabehzar, F., 2016. Molecularly imprinted stir bar sorptive extraction coupled with high‑performance liquid chromatography for trace analysis of naphthalene sulfonates in seawater. Journal of the Iranian Chemical Society, 13, pp.733-741. doi: 10.1007/s13738-015-0785-7.
Li, Q., Sritharathikhum, P., Oshima, M. and Motomizu, S., 2008. Development of novel detection reagent for simple and sensitive determination of trace amounts of formaldehyde and its application to flow injection spectrophotometric analysis. Analytica Chimica Acta612(2), pp.165-172. doi: 10.1016/j.aca.2008.02.028.
Li, Z., Ma, H., Lu, H. and Tao, G., 2008. Determination of formaldehyde in foodstuffs by flow injection spectrophotometry using phloroglucinol as chromogenic agent. Talanta74(4), pp.788-792. doi: 10.1016/j.talanta.2007.07.011.
Rezaee, M., Assadi, Y., Milani Hosseini, M.R., Elham, A., Ahmadi, F and Berijani, S., 2006. Determination of organic compounds in water using dispersive liquid-liquid microextraction. Journal of Chromatography A, 1116, pp.1-9. doi: 10.1016/j.chroma.2006.03.007.
Sakai, T., Tanaka, S.I., Teshima, N., Yasuda, S. and Ura, N., 2002. Fluorimetric flow injection analysis of trace amount of formaldehyde in environmental atmosphere with 5, 5-dimethylcyclohexane-1, 3-dione. Talanta58(6), pp.1271-1278. doi: doi: 10.1016/S0039-9140(02)00200-X.
Bahar, S. and Zakerian, R., 2014. Ionic Liquid Based Dispersive Liquid Liquid Microextraction and Enhanced Determination of the Palladium in Water, Soil and Vegetable Samples by FAAS. doi: doi: 10.30492/IJCCE.2014.11803.
Syamala, M., 2009. Recent progress in three-component reactions. An update. Organic Preparations and Procedures International41(1), pp.1-68. doi: 10.1080/00304940802711218.
Nottebohm, M. and Licha, T., 2012. Detection of naphthalene sulfonates from highly saline brines with high-performance liquid chromatography in conjunction with fluorescence detection and solid-phase extraction. Journal of chromatographic science50(6), pp.477-481. doi: 10.1093/chromsci/bms029.
Teshima, N., Fernández, S.K.M., Ueda, M., Nakai, H. and Sakai, T., 2011. Flow injection spectrophotometric determination of formaldehyde based on its condensation with hydroxylamine and subsequent redox reaction with iron (III)–ferrozine complex. Talanta84(5), pp.1205-1208. doi: 10.1016/j.talanta.2010.12.019.
Wang, T., Gao, X., Tong, J. and Chen, L., 2012. Determination of formaldehyde in beer based on cloud point extraction using 2, 4-dinitrophenylhydrazine as derivative reagent. Food chemistry131(4), pp.1577-1582. doi: 10.1016/j.foodchem.2011.10.021.
Yamini, Y., Rezaee, M., Khanchi, A., Faraji, M. and Saleh, A., 2010. Dispersive liquid–liquid microextraction based on the solidification of floating organic drop followed by inductively coupled plasma-optical emission spectrometry as a fast technique for the simultaneous determination of heavy metals. Journal of chromatography A1217(16), pp.2358-2364. doi: 10.1016/j.chroma.2009.11.046.
Yang, M.H., Blunden, G. and Tyihák, E., 1998. Formaldehyde from marine algae. Biochemical systematics and ecology26(1), pp.117-123. doi: 10.1016/S0305-1978(97)00083-5.
Yeh, T.S., Lin, T.C., Chen, C.C. and Wen, H.M., 2013. Analysis of free and bound formaldehyde in squid and squid products by gas chromatography–mass spectrometry. journal of food and drug analysis21(2), pp.190-197. doi: 10.1016/j.jfda.2013.05.010.