نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه گیلان

چکیده

در این مطالعه، سطوح مختلف ویتامین C بر عملکرد تفریخ و بازماندگی ناپلیوس های حاصله در دماهای مختلف مورد بررسی و سنجش قرار گرفت. آزمایش اول به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف (صفر، 500، ppm1000) ویتامین C از نوع ال-آسکوربیل-2-پلی فسفات بر درصد تفریخ سیست آرتمیای دریاچه مهارلو در 6 تکرار صورت گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد مقادیر مختلف ویتامین C بر درصد تفریخ آرتمیا اثر معنی دار دارد. آزمایش دوم به منظور بررسی تاثیر دماهای مختلف (1، 4، C˚16) بر درصد بازماندگی ناپلی های آرتمیای حاصل از تفریخ سیست های آزمایش اول انجام شد. در این بخش مقادیر مختلف ویتامین C آزمایش اول را با 6 تکرار در سه دمای مختلف به مدت 48 ساعت قرار داده، سپس درصد بازماندگی ناپلی ها بدست آورده شد. نتایج آزمایش دوم نشان داد که اثر متقابل مقدار ویتامین C و درجه حرارت همچنین اثر مقادیر مختلف ویتامین C بر درصد بازماندگی ناپلی های آرتمیا معنی دار نبود. اثر دماهای مختلف 1، 4، C˚16 بر درصد بازماندگی ناپلی ها معنی دار بود و درصد بازماندگی ناپلی آرتمیا در دمای C˚16 بیش از دماهای 1 و C˚4 بود.

کلیدواژه‌ها