نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، تهران، ایران

2 گروه زیست دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، تهران، ایران

چکیده

اردک ماهی یکی از گونه‌های اقتصادی با ارزش حوزه جنوبی دریای خزر است. شناخت تنوع ژنتیکی آبزیان اهمیتی حیاتی در مدیریت و حفاظت از آن‌ها دارد. از هفت جفت آغازگر ریزماهواه‌ برای بررسی 60 نمونه اردک ماهی از دو تالاب انزلی و امیرکلایه واقع در استان گیلان استفاده شد. میانگین تعداد الل مشاهده شده در نمونه‌های تالاب انزلی 286/5 و امیرکلایه 429/3 بود. میانگین هتروزایگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار به ترتیب 626/0 و 662/0 بدست آمد. آنالیز واریانس مولکولی تنوع ژنتیکی 73% بین جمعیت‌ها و 27% درون جمعیت‌ها نشان داد. نتایج، انحراف از تعادل هاردی- واینبرگ نشان داد تمام نمونه‌ها خارج از تعادل قرار داشتند. علائمی از تنگنای ژنتیکی در جمعیت‌ها این گونه قابل مشاهده است که ضروری است تا با اتخاذ تصمیمات مناسب مدیریت ژنتیکی در این خصوص اقدام گردد. از آنجا که دندروگرام ترسیمی وآزمون واریانس مولکولی بیانگر تمایز بارز و وجود دو جمعیت کاملا مجزا در این دو تالاب بود که می‌بایست در مدیریت ذخایر این گونه مدنظر برنامه ریزی‌های شیلاتی کشور قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات