نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی فرصت ها و بهره گیری از آنها در جهت توسعه ی ورزش های آبی و ساحلی شهرستان بابلسر بوده است.روش تحقیق آمیخته در دو مرحله کیفی و کمی انجام شد،در مرحله کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته فرصت ها شناسایی شدسپس پرسشنامه ای تدوین و بین نمونه ۲۵ نفری توزیع گردید.در مرحله کمی با استفاده از روش دلفی در سه دوره به طوریکه در دور اول و دوم پاسخ به سوالات به صورت بلی و خیر بوده و در دور سوم پرسشنامه ای با مقیاس۵ ارزشی لیکرت در۵ بعد بین نمونه ها توزیع گردید.جامعه آماری شامل، متخصصان و اساتید تربیت بدنی و علوم ورزشی، اساتید گردشگری ،اساتید اقتصاد،کارکنان اداره ورزش و جوانان،مربیان و قهرمانان ملی رشته های آبی وساحلی بوده است. برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار spss و برای رتبه بندی ابعاد و فرصت های هر بعد از آزمون فریدمن استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن است که بعد جغرافیایی-گردشگری و زیر ساختی به عنوان پر اهمیت ترین بعد و وجود رودخانه و وجود دریا و ساحل به عنوان مهم ترین فرصت ها دراین بعد شناسایی شد.سایر ابعاد به ترتیب اهمیت به صورت، بعد اقتصادی، نیروی انسانی، مدیریتی - ارتباطی و فرهنگی – اجتماعی رتبه بندی شد.به مدیران ورزشی کشور و استان مازندران پیشنهاد می گردد باتوجه به فرصت های شناسایی شده و اولویت بندی ابعاد براساس رتبه ها دراین تحقیق و تحقیقات مشابه اقدام به بهره گیری ازآنها در جهت توسعه ورزش های آبی و ساحلی شهرستان بابلسر نمایند.

کلیدواژه‌ها

Adabi firuzjah, Javad.Kouzehchian, Hashem.Ehsani, Mohammad.(2009). Study of the most important natural sport attractions affecting development Sports tourism from the point of view of sports and tourism experts. Sport management 1(1), pp: 68-71.
Ahmazdzadeh, Ahmad. Mousavi, Seied Jaafar & Doosti, Morteza (2014). Identifying the Cultural Opportunities and Challenges of Sports in Mazandaran Province. Contemporary Research in Sport Management. N 7, pp: 15-29.
Amaize, O (2011). The need for academic programs in tourism, arts and culture, sport and healthcare management in the UAE, World Journal of Management, 3(1), pp: 96-108.
Andam, Reza. Mehdi zadeh, Rahimeh. Taghipur Jahromi, Farideh.(2013). The Positive effects of Sports on the host community events. Contemporary research in sport management. 3(6), pp: 73-85.
Belka, Jan, Hulka, Karel, Safar, Michal, Weisser, Radim & Chadimova, Julie. (2015). Beach Handball     
and   Beach Volleyball as Means Leading to Increasing Physical Activity of Recreation    
Sportspeople— Pilot Study. Journal of Sports Science, 3, pp:165-170.
Cohen, K., Reitch, F., Fergsen, A. (2014). “Fundamental movement skills and physical activity among children living in low-income communities: A cross-sectional study”.International Journal of Sport Tourism, 3(6), pp: 11-49.
Doosti,Morteza.Darvishi,Abolfazl. Bagherian, Behzad. (2016). Economic barriers to coastal sport
development Case study: (central part of Mazandaran province). Journal of Marine Science Education, No. 7.pp: 17-32.
Eydi, Hossein & Yosufi, Bahram (2016). SWOT analysis of hosting major sports events in Iran. Sport Management Studies.N 39, pp :171-188.
Eraqi, M (2007). IEgypt as a macro-tourist destination: tourism services quality and positioning.
Int. j. Services and Operations Management, 3(3), pp : 279-315.
Esfahani, Nooshin.goodarzi,Mohammad.Asadi,hassan.Sajadi, Nasorllah.Smith.Stifen.(2009). Analysis of
the Factors Affecting the Development of Internal Sports Tourism in Iran .Sports Management
Quarterly. No 1,pp: 159-175.
Farahani, Abolfazl.Esfahani, Nooshin.Zarei, Mohsen.Khaleghi Arani, Hossein.(2014). The role of
intentions in the development of the sports tourism industry in a five-year period in the Emirate of
Abu Dhabi. Sports Management Journal.6(2).pp: 215-230.
Ghafuri, Farzad. Honarvar, Afshar.Nematpur, Rafie.(2013). Factors influencing the development of water sports in coastal cities of Mazandaran.Two quarterly management and development of  
sport.2(3).pp:19-30.
Gibson, H,Kaplanidou ,k, kang(2012) ,Small-scalle event sport tourism :A case study in sustaibale
tourism.Sport Management Review Volume 15 , No 2 ,pp160-170.
Hamidi M, Chekaniazar M, Parvinzad M, Sobhani N, Sedghi A. (2016). Strategic Planning to Develop Sports Tourism of Maragheh with a Focus on Water-Based Sports Mainly Canoepolo. J. Civil Eng. Urban., 6 (1): 01-06.
Hall, J., OMahony, B., Vieceli, J (2010). An empirical model of attendance factors at major sporting events, International Journal of Hospitality Management, 29 (2): 328-334.
Hemmati nejad, Mehrali. Shahriary sajahrudi, Bahman. Malek Akhlagh , Esmaeil.(2015). Prioritization of Sport Tourism Attractions in the Development of Sports Tourism in the Northern Provinces of Iran.
Two quarterly reports on management and development of sport.1(6). pp:19-33. Honarvar,Afshar.Ghafuri,Farzad.Farzan,Farzam.Sharifian,Esmaeil.(2007).Important factors in the
marketing of sport tourism in Iran. Olympic quarterly.4(40), pp: 31-44.
Jones, A., & Navarro, C. (2018). Events and the blue economy: Sailing events as alternative pathways for tourism futures–the case of Malta. International Journal of Event and Festival Management, 9(2), pp: 204-222.
Kargar, Gholamali.Ghafuri , Farzad.Mohammadi moghadam, Yousef.Moradi , Gholamreza.(2016).      
Persenting the pattern of factors influencing the safety of sporting Events of Iran. Journal of Social Psychology. 8(4), pp:157-190.
Karlis, G (2006). The future of leisure, recreation and sport in Canada: a SWOT for small size enterprises, The Sport Journal, 9(2).
Kesenne, S. (2005). “Do we need an economic impact study or a cost-benefit analysis of a sport event?”
European Sport Management Quarterly 5, pp:133-142.
Khodad kasha, Farhad. Karim nia, Elham. (2016). The impact of social and economic factors on the
success of the country’s sports in the Olympic (1996-2012).The journal of economic modeling research. N 25, pp: 43-67.
Kim, K.,Bae, S., String, D (2007). The service scape in Golf courses: The effects of physical environment on the consumer internal response and behavior outcome, Sport Marketing Quarterly, 40.
Kozak, M (2002). Comparative analysis of tourist motivations by nationality and destinations,Tourism Management, 23, pp: 221-232.
Lee, J. S. H., & Oh, C. O. (2018). The Causal Effects of Place Attachment and Tourism Development on Coastal Residents' Environmentally Responsible Behavior. Coastal Management, 46(3), pp: 176-190.‏
Madani , Shima.(2012). Estimating the contribution of seas and oceans to the national economy of Iran. Scientific Journal of Oceanography.12(9), pp:87-95.
Mogoei ,Roksana.Hosseini,Sepideh.Alemozafar,Reza.(2017). Providing Coastal Tourism Strategic
Program (A Case Study of Noshahr City), Oceanography.8(29), pp: 25-33.
Mokhtari, R., Fatollahi Parvaneh, O. (2012). “Important factors in sport tourism development in West
Azerbaijan with the emphasis on natural-sport attractions”. Sport in Society Journal,6(4), pp:78-92.
Moein Fard, Mohammadreza. Shushi nasab, parvin .Kazem nejad, Anooshiravan.(2014) Strategies for the development of recreational sport tourism in Iran, two forms of management and development of sport.2(5). pp:1-17.
Mohseni far, Ali. Doosti, Morteza & Tabesh, Saied (2018). Identifying the Economic Opportunities for  Coastal Sports, Case Study: Mazandaran Beach Soccer Clubs. Science and Engineering Elite        Magazine, Vol 3, N 5, pp: 20-32.
Monkersi, Shahram. Safania, Ali Mohammad & Ghasemi, Hamid (2015). Identifying the Challenges of  Iran's Championship Sport in the Medal of Olympiad. Sports and Youth Strategic Studies.Vol 14,N 27, pp: 1-27.
Nazari, Vahid. Razavi, Seied Mohammad Hossein. Hosseini, Seied Emad & Reisi, Mojtaba (2014). Identifying bottlenecks and obstacles facing Iranian coastal volleyball by using analysis SWOT. Sport management and motor behavior research.N 20, pp :23-34.
Needham Mark, D., Szuste, Brian, W (2010). Situational influences on normative evaluations of
coastal tourism and recreation management strategies in Hawai’I, Journal Homepage: www         .Elsevier .com /locate / tourman. Tourism management, pp:1-9.
Nobakht, Farzad. Etqia, Nahid. Amiri, Mojtaba. Gharekhani, Hassan. Ashrafi, Negar.(2013).Investing
factors affecting the development of sport tourism in Ardebil province and providing executive
strategies. Journal of sports sciences. 6(13), pp:103-123.
Nogawa ,H.Y. Yamaguchi, H. Yumiko (1996). An empirical research study on Japanese sport tourism in  sport-for-all events: Case studies of a single-night event and a multiple-night event”, Journal of  Travel Research, 35, pp: 46–54.
Ramzanzadeh, Mehdi. Sharif nia, Fatemeh.(2011). Measurement of the level of satisfaction of tourists of the features and services available on the shores of the Caspian sea, Mazandaran disciplinary knowledge. 2(7), pp: 42-56.
Reineman, D. R., & Ardoin, N. M. (2018). Sustainable tourism and the management of nearshore coastal places: place attachment and disruption to surf-spots. Journal of Sustainable Tourism,26(2), pp: 325-340.
Sanaie ,‏Mohammad.(2017). The Effect of Water Sports Training on Coastal Tourism in Nowshahr. Journal of Marine Science Education, N10, pp: 78-87.
Shafi'i, Sh. (2012). Choose the best model ranking of countries in the Asian Games Based on neural network models, trees and k-nearestneighbor algorithm, Journal of Sport Development and Management, First Year, Issue 1, pp: 227-248.
Solberg.H.& Preuss.H(2007). “Major sport events and long-term tourism impacts”. Journal of sport
Management 21 pp: 213-234.
Szymanski, S., & Zimbalist, A. (2016). Sports, Economics of. The New Palgrave Dictionary of Economics, pp 1.
Thomas. Hinch. (2006). Canadian Sport and Culture in the Tourism Marketplace, Tourism
Geographies,8(1), pp: 15-30.
weed M.(2005).Sport tourism theory and method. Concepts issues and Epistemologis, European Sport Management Quarterly 3; pp: 229-242.