نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه هرمزگان، رئیس دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی، دانشگاه هرمزگان

چکیده

محدوده ی انتخابی، زمان های متفاوت شروع و آشیانه سازی ثابت و قابل حرکت می توانند نقش مهمی را در کیفیت پیش بینی طوفان های حاره ای ایفا کنند. طوفان حاره ای گونو (2007) تشکیل شده در دریای عرب و مدلAHW جهت مطالعه حساسیت شبیه سازی به موارد فوق انتخاب شده اند. نتایج نشان داد که از بین محدوده های انتخابی، موردی که به سمت شرق گسترش بیشتری داشته در پیش بینی مسیر دارای بهترین عملکرد و در پیش بینی شدت طوفان در زمان های رسیدن به سواحل عمان و ایران دارای عملکرد قابل قبول بوده است. محدوده های داخلی با تفکیک سه برابر بطور ثابت و قابل حرکت به طور جدا گانه داخل این محدوده در نظر گرفته شده است و نتایج نشان داد که افزایش تفکیک افقی، علی رغم بهبود نسبی پیش بینی شدت، از کیفیت پیش بینی مسیر کاسته شده است و محدوده ی داخلی ثابت نسبت به محدوده داخلی قابل حرکت از عملکرد با کیفیت تری برخوردار می باشد. در ادامه، حساسیت شبیه سازی به زمان های شروع متفاوت برای بهترین محدوده ی انتخابی مطالعه گردید و نتایج نشان داد که شبیه سازی با زمان شروع 48 الی 60 ساعت قبل از وقوع اوج طوفان (زمانی که فشار مرکزی حدود 1000 هکتو پاسکال بوده) دارای عملکرد بهتری در مسیر و شدت طوفان می باشد. طراحی محدوده ها و زمان شروع مناسب برای طوفان گنو، در شبیه سازی طوفان حاره ای فت (2010) تشکیل شده در همین ناحیه، مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج رضایط بخش بودند.

کلیدواژه‌ها