نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این تحقیق تولید نانوذرات نقره با استفاده از عصاره جلبک دریایی Sargassum angustifolium با روش زیستی خارج سلولی انجام شد. روش‌های زیستی تولید نانوذرات نسبت به روش‌های شیمیایی موثرتر و با محیط زیست سازگاری بیشتری دارند. نتایج به‌دست آمده از طیف سنجی UV-Vis، TEM و FT-IR تولید زیستی نانوذرات نقره با استفاده از جلبک مورد آزمایش را تایید کرد. پس از اضافه نمودن نیترات نقره به عصاره جلبک، رنگ مخلوط حاصل با گذشت زمان از قهوه‌ای متمایل به زرد به رنگ قهوه‌ای تیره تغییر پیدا کرد. حداکثر پیک جذب نانوذرات توسط UV-Vis در محدوده 406 نانومتر مشاهده شد که نشان دهنده احیاء یون‌های نقره و تولید نانوذرات نقره با استفاده از عصاره جلبک سارگاسوم می‌باشد. نانوذرات تولیدشده دارای شکل کروی و با اندازه 54/32 نانومتر بودند. همچنین بر اساس آنالیز FT-IR، عامل احتمالی احیاء یون‌های نقره و تبدیل آن به نانوذرات نقره، ترکیبات فیتوشیمیایی موجود در جلبک سارگاسوم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات