نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور

2 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

هدف از این مطالعه تخمین میزان صید دورریز در تور ترال بوده و داده ها با حضور بر لنج های صیادی ترال کش در مناطق صیادی در مدت مهر 1390 تا شهریور 1391 جمع آوری گردید. نمونه‌های دورریز شده شامل 101 گونه از 61 خانواده بوده و میزان صید دورریز به ازای توراندازی، ساعت، روز، سفر به ترتیب 78/45، 5/12، 45/193، 1548 کیلوگرم و به ازای شناور 19 تن در سال بدست آمد. میزان کل آبزیان دورریز شده 11109 تن در سال و وزن صید کل دورریز آبزیان تجاری زیر اندازه 2736 تن در سال محاسبه شد. نرخ و نسبت دورریز در تور ترال به ترتیب 5/0 و 03/1 بدست آمد. ماهیان استخوانی با 70 گونه (7/ 50درصد) بیشترین درصد وزنی دورریز را داشته است. نرخ بالای افراد با اندازه های کوچک مشاهده شده برای گونه‌های مهم تجاری در صید دورریز احتمالا به نقش سواحل خوزستان به عنوان نوزادگاهی مرتبط می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اسدی، ه. 1375. اطلس ماهیان خلیج‌فارس و دریای عمان. انتشار سازمان تحقیقات و آموزش شیلات ایران. 241 ص.
رییسی، ه.، حسینی، س. ع. و پیغمبری، س. ی. 1391.  بررسی ترکیب صید ضمنی تورهای ترال یال اسبی سربزرگ (Trichiurus lepturus) در شمال خلیج‌فارس، استان هرمزگان، مجله بهره‌برداری و پرورش آبزیان. جلد اول، شماره اول.
شادی، ا.، سواری، ا.، کوچنین، پ.، دهقان مدیسه، س. و گندمی، ی.1390. شناسایی و بررسی بوم شناختی مرحله جوانی ماهیان در آب‌های شمال غربی خلیج‌فارس  استان خوزستان، اقیانوس‌شناسی، ، شماره۵ ، سال دوم، ص. 9-1
شیلات خوزستان،1391،  سالنامه آماری شیلات.
ولی نسب، ت.، زرشناس، غ.، فاطمی، م. و اتوبیده، س. م. 1385. بررسی ترکیب صید ضمنی شناورهای سنتی ترالر میگوگیر در آب‌های خلیج‌فارس (استان هرمزگان)، مجله علمی شیلات ایران، شماره 2، سال پانزدهم، ص.‌ 138-129.
 
Alverson, D. L., Freeberg, M. H., Pope, J. G. and Murawski, S. A. 1994. A global assessment of fisheries bycatch and discard. FAO fish. Tech. Pap. 339, P: 233.
Anderson, O. F. 2004. Fish discards and non-target fish catch in the trawl fisheries for arrow squid jack mackerel, and scampi in New Zealand waters. New Zealand Fisheries Assessment Report 2004/10, P: 61.
Bellido, J. M., Santos, M. B., Pennino, M.G. and Pierce, G. J. 2011. Fishery discards and bycatch: solutions for an ecosystem approach to fisheries management? Hydrobiologia 670:317–333
Bianchi, G. 1985. Field guide commercial marine and brackish water species of Pakistan. FAO, Rome, P: 169
Borges, L. 2005. Discarding by demersal fisheries: methodologies, quantification and modeling, A thesis presented to the national university of Irland in fulfillment of the requirments for the degree of doctor of philosophy, Department of zoology, ecology and plant science, University college of Cork natinol university of Irland, P: 159.
Campos, J. A., Burgos, B, and Gamboa, C. 1984. Effect of shrimp trawling on the commercial ichthyofauna of the Gulf of Nicoya, Costa Rica. Rev Biol Trop, Vol. 32, No. 2, 203-207
Cetinic, P., Škeljo, F. and Ferri, J. 2011. Discards of the commercial boat seine fisheries on Posidonia oceanica beds in the eastern Adriatic Sea. Sci Mar 75(2), 289-300,
Chen, W., Almatar, S., Alsaffar, A. and Yousef, A. R. 2013. Retained and Discarded Bycatch from Kuwait’s Shrimp Fishery. Aquat. Sci., Vol. 1, No. 1, 86-100
Davies, R. W.D., Cripps, S.J., Nickson, A. and Porter, G. 2009. Defining and estimating global marine fisheries bycatch. Marine Policy, 33:661-672.
Emanuelsson, A. 2008. Bycatch and Discard in Senegalese artisanal and industrial fisheries for Southern Pink Shrimp (Penaeus notialis), B.Sc thesis in Animal Ecology at Dept. Zoology, University of Gothenburg (GU) and Swedish Institute of Food and Biotechnology (SIK) 2007-2008, P: 26.
Fischer, W. G. and Bianchi, G. 1984. FAO species identification sheet for fishery purposes Western Indian Ocean, Fishing Area 51. FAO, Rome, Vol 1, 2 and 4.
 
Gilman, E., Passfield, K., Nakamura, K. 2012. Performance Assessment of Bycatch and Discards Governance by Regional Fisheries Management Organizations. IUCN, Gland, Switzerland, ix, P: 484.

Harrington, J. M., Myers, R. A. and Rosenberg, A. A. 2005.  Wasted resources: Discarded bycatch in U. S. Fisheries. Fish Fish, Volume 6, Issue 4, 350–361,

Hashemi, S. A. R. and Valinassab, T. 2011. Stock assessment of demersal resources in the west northern of Persian Gulf water. WJFMS, 3 (6), 480-484.
Hofstede, R., and Dickey-Collas, M. 2006. An investigation of seasonal and annual catches and discards of the Dutch pelagic freezer-trawlers in Mauritania, Northwest Africa. Fish. Res. 77: 184–191
Hoseininezhad, S. A., Mohammadi, G. H., Eskandary, G. R., Hashemi, S. A. R. and Khodadadi, M. 2012. Determination of Economic and Non-economic Species, Shrimp Trawl Net in North-West of Persian Gulf (Khuzestan Provinces). IJFAS 1(2): 129-133,
Http://www.megapesca.com. 1999. Final Report: The problem of discards in fisheries. Megapesca Lda.Portugal No.P/IV/B/STOA/98/1701, P: 78.
Kaewnern M. and Wangvoralak S. 2005. Status and Trash Fish and Utilizations for Aquaculture in Thailand. Proceedings of 43rd Kasetsart University Annual Conference, 1-4 February, 334-343.
Kazemi, S. H., Paighambari, S. Y. and Abaspour Naderi, R. 2013. Species Composition of Trawl Shrimp by-Catch in the Fishing Grounds of Northern Persian Gulf (Hormuzgan Province). WJFMS 5 (5): 505-510,
Kelleher, K. 2005. Discards in the world’s marine fisheries. An update. FAO Fisheries Technical Paper. No. 470. Rome. P: 131.
Morizur, Y., Caillart. B. and Tingley, D. 2004. The problem of discards in fisheries, in “Fisheries and Aquaculture: Towards Sustainable Aquatic Living Resources Management”, edited by Patrick Safran, in “Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS)”, Developed under the Auspices of the UNESCO, Eolss Publishers, Oxford ,UK, [http://www.eolss.net], chapter 5.52.12, 17p.
Ordines, F., Massutí1, E., Guijarro, B. and Mas, R. 2006. Diamond vs. square mesh codend in a multi-species trawl fishery of the western Mediterranean: effects on catch composition, yield, size selectivity and discards. Aquat Living Resour. 19: 329–338
Paighambari, S. Y. and Daliri, M. 2012. The By-catch Composition of Shrimp Trawl, Fisheries in Bushehr Coastal Waters, the Northern Persian Gulf. JPG Vol. 3, No. 7, 27-36
Raeisi, H., Hosseini, S. A., Paighambari, S. Y., Taghavi, S. A. A. and Davoodi, R. 2011. Species composition and depth variation of cutlassfish (Trichiurus lepturus L. 1785) trawl bycatch in the fishing grounds of Bushehr waters, Persian Gulf. Afr J Biotechnol Vol. 10(76), 17610-17619,
Rochet, M. J. and Trenkel, V. M. 2005. Factors for the variability of discards: assumptions and field evidence. Can. J. Fish Aquat. Sci., 62: 224–235.
Santos, M. N., H. J. Saldanha and A. Garcia. 2006. Report of distribution and Observations on by-catch from a tuna trap fishery off the Algarve (Southern Portugal). Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT, 59(3): 802-812.
Stratoudakis, Y., Fryer, R. J., Cook, R. M., Pierce, G. J. and Coull, K. A. 2001. Fish bycatch and discarding in Nephrops trawlers in the Firth of Clyde (west of Scotland). Aquat Living Resour, 14: 283−291
Taiwo, I. O. 2013. “Discards and Fishing Debris of the Tuna Fisheries in the South West Pacific and Indian Oceans”. Science Journal of Environmental Engineering Research, Volume 2013, Article ID sjeer-203, 5 Pages, 2012. Doi: 10.7237/sjeer/203
Vestergaard, N. 1996. Discard behaviour, highgrading and regulation: the case of the Greenland shrimp fishery. Mar. Res. Eco. 11: 247-266.