نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور. اهواز، ایران

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران، ایران

چکیده

جهت بررسی میزان ذخایر آبزیان کفزی آبهای شمال غرب خلیج فارس، گشت تحقیقاتی تعیین توده زنده کفزیان با استفاده از کشتی تحقیقاتی فردوس-1 انجام و در 3 لایه عمقی و 2 اشکوب A و B با روش مساحت جاروب شده نمونه برداری در ایستگاه ها انجام شدند. در زیر اشکوب های A1، B1 ، B2و B3 به ترتیب تعداد 44، 43، 54 و 36 گونه یا گروه آبزی صید شد. میزان صید بر واحد سطح A1، B1 ، B2و B3به ترتیب 2/1198، 8/1292، 4/2471 و 3/3952 کیلوگرم بر مایل مربع دریایی و میزان زی توده زیر اشکوب های یاد شده به ترتیب 1/2396، 3/3102، 9/4942و7/7904 کیلوگرم بدست آمد. گونه های بزماهی(6/1269کیلوگرم)و گوازیم دم رشته ای(8/857کیلوگرم) بیشترین بیوماس و گونه های آپوگون(2/2کیلوگرم) و عقرب ماهی (2/4کیلوگرم) کمترین توده زنده را به خود اختصاص دادند. میزان کل زی توده برآورد شده کفزیان در منطقة مورد مطالعه 8/9015 کیلوگرم و زی تودة کفزیان غیر تجاری 9/6491 کیلوگرم برآورد گردید.بالا بودن میزان صید دور ریز، ضرورت کاهش تلاش صیادی را نشان داده و جلوگیری از هر گونه افزایش صید را مورد تایید دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

‌ اسدی، ه.، و دهقانی پشترودی، ر. 1375. اطلس ماهیان خلیج فارس و دریای عمان.سازمان تحقیقات و آموزش شیلات ایران. 226 ص.
پارسامنش ، ا.،  شالباف، م.،  و نیک پی، م. 1375. ارزیابی ذخایر آبزیان خلیج فارس با روش مساحت جاروب شده. مرکز تحقیقات شیلات استان خوزستان. 35 ص.
پارسامنش ، ا.،  محمدی، غ.، و  شالباف، م. 1376. ارزیابی ذخایر آبزیان خلیج فارس با روش مساحت جاروب شده. مرکز تحقیقات شیلات استان خوزستان. 23ص.
سازمان شیلات ایران. 1378. طرح حفظ، بهسازی و ساماندهی بهره برداری از منابع آبزی ،120 ص.
صفی خانی، ح. 1377 . بررسی بیولوژی تولید مثل ماهی حلوا سفید در خوریات ماهشهر.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.59 ص.
فاطمی ، م.  1377 . صید ونوسانات ذخایر. شرکت سهامی شیلات ایران. 224 ص.
ولی نسب، ت.، خورشیدیان، ک .، پارسامنش ،. ا.، کامرانی، ا.، و  دهقانی پشترودی، ر. 1380. برآورد کفزیان خلیج فارس (اعماق10 تا50 متر) با روش مساحت جاروب شده(1375-1373)، موسسه تحقیقات شیلات ایران، 121 ص.
ولی نسب، ت.،  دریانبرد، ر.، آژیر، م.ت.،  مومنی، م.،  مبرزی، ع.، و صفی خانی، ح. 1389. تعیین توده زنده کفزیان به روش مساحت جاروب شده در آبهای خلیج فارس و دریای عمان. گزارش نهایی، موسسه تحقیقات شیلات ایران، 384 ص.
Bianchi, G. 1985.  FAO Species Identification Sheets for Fisheries Purposes, Field Guide to Commercial Marine and Brackish Species of Pakistan, FAO, Rome, Italy. 200 p.
FAO. 2014.Fishery and aquaculture statistics. Marine fishery, Rome. 101 p.
Fischer, W. and  Bianchi, G. 1984. FAO Species Identification Sheets for Fisheries Purposes, WIO(Western Indian Ocean), vols. I-V, FAO,  Rome, Italy. 210p.
Ismail, W. A. 1999. Guide for the phytoplankton of the Persian Gulf. Technical report, pp.1-110.
Jenning, S. Kasier, M. and  Reynold, J. 2000. Marine Fisheries Ecology. Blackwell Science. 391p.
Linden, O. 1990. State of marine environment in the ROPME sea area, UNEP. Regional seas report and studies .vol: 2. 125p.
Michel, H. B. Behbehani, M. Herring, D. Arar, M. Shoushani, M. and  Brakonieecki, T. 1986.  Zooplankton Diversity, Distribution and Abundance in Kuwait waters. Kuwait Bull. Mar. Sci. 8: 37-105.
Sivasubramaniam, K. 1981. Demersal resources of the Gulf and Gulf of Oman. Regional Fishery Survey and Development Project.UNDP/FAO. Rome, 122p.
Smith, M. M. and  Heemstra, C. 1986. Smith’s Sea Fishes, Springer–Verlag, Heidelberg, New York: Springer Press. 550p.
Sparre, P. and Venema, S.C. 1992. Introduction to tropical fish stock assessment.  Part:1, Manual FAO Fisheries Technical Paper.  376p.