نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محصل- دانشگاه اراک

2 استادیار/ دانشگاه اراک

3 مربی پژوهشی/پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

4 استادیار/دانشگاه اراک

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی خانواده های لارو ماهیان موجود در لایه های سطحی دریای عمان درمحدوده ی شرق استان هرمزگان بود. بدین منظور طی سه روز در اردیبهشتماه سال 1390 از 14 ایستگاه جداگانه توسط تور بونگو با چشمه ی 500 میکرون و بصورت کشش مورب، توسط شناور تایلندیPrantlay 10نمونه برداری ها از دریای عمان صورت گرفت و فاکتورهای غیر زیستی (دما، شوری و PH) نیز از هر ایستگاه ثبت گردید. فراوانی لارو ماهیان در لایه های سطحی نسبت به خوریات بسیار کمتر است. تعداد لاروهای نمونه برداری شده 125 قطعه بود و نمونه های غالب به ترتیب آنچوی ماهیان، بزماهیان و شورت ماهیان و نیم منقار ماهیان بودند که مجموعا 45 درصد نمونه ها را تشکیل می دادند. در این تحقیق ایستگاههای 3 و 10 و 13 دارای بیشترین تنوع و ایستگاه12 دارای بیشترین فراوانی بود. علاوه برآن در بعضی از ایستگاهها لاروی مشاهده نشد و درمجموع بیشتر لاروماهیان در مرحله بعد از خمیدگینوتوکورد قرار داشتند.

کلیدواژه‌ها