نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دربایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی درختان حرا در سواحل استان هرمزگان با استفاده از روش مولکولی RAPD تعداد 40 نمونه از برگ درختان حرا در ایستگاه های مختلف ( بنادر جاسک، خمیر، تیاب و جزیره قشم ) جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل و پس از استخراج DNA بوسیله 30 پرایمر در واکنش زنجیره ای پلیمراز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج کار نشان داد که بیشترین میزان میانگین تنوع ژنتیکی در جمعیت قشم 458/0 با انحراف معیار 033/0 و کمترین میانگین میزان تنوع ژنتیکی در جمعیت جاسک 423/0 با انحراف معیار 056/0 می باشد. همچنین با استفاده از نرم افزار PopGene میانگین شاخص اطلاعات شانون 643/0 برای چهار جمعیت بدست آمد. مقدار شاخص Fst 011/0 ومیزان جریان ژنی 854/25 محاسبه گردید و دندروگرام UPGMA ترسیم شده براساس فاصله ژنتیکی Nei نیز جدایی واضحی را بین جمعیت‌ها نشان نداد. همچنین آنالیز واریانس مولکولی نشان داد که تنوع بالایی (%99) در درون جمعیت‌های مورد بررسی وجود دارد. نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند اطلاعات سودمندی جهت برنامه-های حفاظتی و مدیریتی این گونه با ارزش بومی ایران فراهم سازد

کلیدواژه‌ها