نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل ارشد دانشگاه ارومیه

2 هیئت علمی پژوهشکده آرتمیا و آبزیان دانشگاه ارومیه

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه پروتکل استاندارد غنی¬سازی Artemia urmiana با روغن کلزا انجام شد. غنی¬سازی ناپلی A.urmiana در سه تراکم ناپلی و با سه غلظت روغن کلزا صورت گرفت که اثرات آن بر درصد بقا، طول کل و میزان اسیدهای چرب ناپلی A.urmiana در زمان¬های 6، 9، 12، 15 و 18 ساعت بعد از غنی¬سازی مورد ارزیابی قرار گرفت. سیست¬های A.urmiana طبق روش استاندارد تخم¬گشایی شدند و ناپلیوس¬های حاصله با تراکم¬های 50000، 100000 و 200000 ناپلی در لیتر به زوک¬های هفت لیتری منتقل شدند. امولسیون روغن کلزا در غلظت¬های 1/0، 2/0 و 3/0 گرم در لیتر در دو زمان صفر و 12 ساعت پس از شروع غنی¬سازی به زوک¬های حاوی آرتمیا افزوده شد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر استفاده از غلظت 3/0 گرم در لیتر روغن کلزا تحت تراکم 100000 ناپلی در لیتر به مدت 18 ساعت، بهترین روش برای غنی¬سازی A.urmiana بود. ناپلی آرتمیا غنی شده تحت این تیمار، از لحاظ میزان اسیدهای چرب (n-3)PUFA و درصد بقا به طور معنی¬داری بیشتر و از لحاظ رشد به طور معنی¬داری کمتر از تیمار شاهد و اکثر تیمارهای آزمایشی بودند. همچنین این تیمار از لحاظ میزان اسیدهای چرب (n-6)PUFA به طور معنی¬داری نسبت به همه تیمارها به جز تیمار با تراکم 50000 با غلظت 1/0 گرم در لیتر روغن کلزا به مدت 18 ساعت غنی سازی بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها