نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/شهید چمران اهواز

2 شهید چمران

3 علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

درمناطق ساحلی با خطر وقوع طوفان استفاده از موانع سخت مانند دیوار حائل ساحلی و دایک برای کاهش اثرات مخرب امواج رایج می‌باشد. در این پژوهش امکان استفاده از کمربند سبز در مناطق ساحلی بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. کمربند سبز از درختان گرمسیری با ثبات و استحکام کافی در برابر فشار موج تشکیل شده است. آزمایش بصورت دو بعدی در کانال موج، برای ارزیابی تاثیر پوشش بر کاهش اثر امواج انجام شد. ساقه‌های پلاستیکی بدون انعطاف به ارتفاع 20 سانتیمتر با قطر 5/1 سانتیمتر (در شرایط غیر مستغرق) در قسمت ساحلی در کانال به کار گرفته شد. آزمایش‌ها با چیدمان مستطیلی (موازی) با فواصل 5×5 و10×10 سانتیمتر، 3 حالت عرض پوشش 10، 30 و 40 سانتیمتر، 5 شیب ساحل صفر، 3، 5، 7 و 10 درصد و 5 ارتفاع موج 5/1، 3، 4، 6 و 8 سانتیمتر با تناوب موج بین 12 تا 15 ثانیه انجام گردید که در مجموع با حالت بدون پوشش، 175 حالت مختلف بررسی شده است. نیروی وارده شده ناشی از موج بر بدنه ساحل با استفاده از روش اندازه گیری مستقیم به کمک نیروسنج الکترونیکی (لودسل) نصب شده در زیر قسمت متحرک فلوم، ثبت شده است. نتایج تجربی نشان داد که کمربند سبز در میرایی امواج از طریق جذب نیروی امواج در قالب نیروی درگ بر روی درختان، تاثیر به سزایی داشته است.

کلیدواژه‌ها