نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق از جیره های غذایی مختلف جهت تغذیه و پرورش کرم سفید به عنوان غذای زنده بچه ماهیان خاویاری استفاده گردید چهار تیمار جیره غذایی طی یک دوره سه ماه مورد استفاده قرار گرفت. برای کاهش هزینه تولید کرم سفید از مخلوط آزولا 60 درصد، آرد گندم 25 درصد و سبوس برنج 15 درصد استفاده گردید که زیتوده آنها طی 90 روز به 533 گرم بر متر مربع رسید. زیتوده کرم هایی که با مخلوط سیب زمینی 30 درصد، هویج 30 درصد، آرد گندم 25 درصد و سبوس برنج 15 درصد تغذیه می شدند، به 584 گرم بر متر مربع و زیتوده کرم هایی که با مخلوط سیب زمینی 60 درصد، آرد گندم 25 درصد و سبوس برنج 15 درصد تغذیه می شدند به 576 گرم بر متر مربع رسید. از نظر اقتصادی هزینه تولید کرم سفید با آزولا در مقایسه با سایر غذاها کمتر بود. pH بر اساس نتایج حاصل، آزولا می تواند بعنوان یک جایگزین مناسب و به صرفه در جیره غذایی کرم سفید، و از شرایط فیزیکوشیمیایی آزمایش شده در این تحقیق میتوان بعنوان یک الگو جهت بهبود پرورش آن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها