نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 هیدت علمی گروه زیست شناسی دریا دانشگاه تربیت مدرس

3 موسسه تحقیقات شیلات ایران

چکیده

طبقه‌بندی استاندارد اکولوژیک مناطق ساحلی و دریایی یکی از جدیدترین و کاملترین طرحهای پیشنهادی جهت شناخت زیستگاه‌های اکوسیستم ساحلی دریایی است. در این تحقیق زیستگاه‌های ناحیه‌ی بین‌جزرومدی شمال جزیره قشم با توجه به خصوصیات زیستی و فیزیکی هر زیستگاه، و بر اساس حدود مشخص شده در این طبقه بندی از یکدیگر تفکیک گردید. با توجه به گستردگی منطقه‌ی، 9 ایستگاه انتخاب گردید. از جوامع جانوری و گیاهی به منظور تعیین پراکنش زمانی و تراکم جوامع زیستی مشاهده شده در چهارچوب (ابعاد 5/0×5/0 متر)، و از رسوب تا عمق 15 سانتی‌متر جهت شناخت نوع بستر و تعیین درصد ذرات تشکیل‌دهنده نمونه‌برداری صورت گرفت. در مجموع 32 نوع بیوتاپ برای زیستگاه‌های شناسایی شده معرفی شد. نتایج نشان داد که تعداد و تنوع بیوتاپ‌های شمال‌شرق جزیره بیش از شمال‌غرب آن است. همچنین بیشترین تعداد گونه‌های شناسایی شده مربوط به بستر ماسه‌ای و کمترین آنها مربوط به بستر ماسه‌ای صخره‌ای است. به نظر می‌رسد که پراکنش زیستگاه‌ها در مواردی‌که ساختار بستر متفاوت است تحت تاثیر ساختار بستر، و در مواردی که ساختار بستر یکنواخت است تحت تاثیر عوامل فیزیکی، عوامل زیستی و شیمیایی دیگر قرار دارد.

کلیدواژه‌ها