نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

دربین ماهیان خلیج فارس با بیش از 600 گونه، کفشک ماهیان به عنوان یکی از گونه های مهم اقتصادی محسوب می شوند. کفشک ماهیان از نظر ریختی، عملکرد و ترکیب ساختاری ارگان ها تفاوت هایی با سایر ماهیان دارند و مانند بسیاری از ماهیان پهن دیگر کمتر شناخته شده اند. تحقیق حاضر به منظور بررسی ساختار بافتی گناد ماهی کفشک راستگرد (Euryglossa orientalis) در دو فصل تولید مثل و استراحت انجام شد، بدین منظور تعداد 40 عدد ماهی کفشک راستگرد تقریبا هم اندازه از خورزنگی در منطقه خور موسی در دو نوبت اوایل تیر ماه و اوایل مهر ماه (فصول غیر تولید مثل و تولید مثل) سال 1392جمع آوری شد. پس از انجام بیومتری، تشریح و توزین بافت گناد جهت تعیین شاخص گنادوسوماتیک (GSI) ، از بافت گناد آن ها نمونه برداری و در محلول بوئن تثبیت شد. مقاطع بافتی طبق روش های مرسوم شامل آبگیری، شفاف سازی و پارافینه کردن و سپس برش مقاطع 5 میکرونی از آنها تهیه و رنگ آمیزی شدند. مقاطع بافتی تهیه شده به وسیله میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج وجود مراحل مختلف سلولهای جنسی را در هر دو نوع گناد نر و ماده نشان داد که در فصل تولید مثل عمدتا سلولهای جنسی بالغ رویت شد، شاخص GSI برای بیضه و تخمدان ماهی کفشک راستگرد در دو فصل اختلاف معنی دار نشان داد.

کلیدواژه‌ها