نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حمل و نقل دریایی، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

در این میان با شناسایی موانع و عوامل موثر در جذب کالاهای ترانزیتی می توان عملکرد ترانزیت را افزایش داد. هدف از انجام این تحقیق شناسایی و انتخاب شاخصهایی است که بیشترین تأثیر را بر صنعت ترانزیت در بندر دارند. بدین منظور ابتدا کلیه موانع و عوامل ممکن در فرایند ترانزیت با استفاده از مطالعات کتاب خانه ای، مصاحبه حضوری و تکنیک دلفی شناسایی، سپس بر اساس سه مدل نوع کارگزار (مدل استخان ماهی) ، نوع شاخص و کمی و کیفی بودن شاخص; طبقه بندی شدند. به منظور بررسی تاثیر یا عدم تاثیر شاخصهای مورد مطالعه ، از آزمون‌ آماری توزیع دو جمله ایی (Binominal Test) استفاده گردید. در این راستا 27 مورد از شاخصهای شناسایی شده، انتخاب و در قالب پرسشنامه بین گروهی 16 نفره از مدیران و کارشناسان منتخب بخش ترانزیت توزیع گردید. در این پرسشنامه از طیف لیکرت پنج گزینه ایی استفاده شده است و تجزیه و تحلیل آن توسط نرم افزار SPSS انجام پذیرفته است. در این راستا عواملی همچون تبلیغات در خصوص جذب خطوط کشتیرانی ، ارائه خدمات 24 ساعته، هفت روز هفته بندر و.. از عوامل بی تاثیر یا کم تاثیر بر صنعت ترانزیت بوده در حالیکه ثبات اقتصادی/ قیمتها و اتصال‌های چند وجهی کارآمد به بندر (جاده‌ای، ریلی، هوایی و ...) از عوامل تاثیر گذار بر ترانزیت شناسایی شدند.در نهایت ضمن بررسی مشکلات عمده ترانزیت در بنادر شمالی، برخی از شاخصهای شناسایی شده از قبیل شاخصهای زمانی، هزینه و تجهیزات در بندر انزلی نیز بررسی و محاسبه شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات