نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

پاره‌ای از مهمترین فراسنجه‌های رشد و ویژگی‌های تغذیه‌ای ماهی کریشو یا کیجار بزرگ (Saurida tumbil) آب‌های سواحل ایرانی خلیج فارس (استان بوشهر) با نمونه‌برداری ماهانه به مدت یک سال از بهمن 1385 تا بهمن 1386 مورد بررسی قرار گرفت. از میان 691 ماهی تهیه شده از صیادان محلی، تعداد 538 قطعه ماده، 114 قطعه نر و 39 قطعه نابالغ شناسایی شدند. طول کل ماهیان 1/26 تا 58 سانتی‌متر (SD 7/6±9/38) در ماده‌ها و 5/25 تا 5/53 سانتی‌متر (7/6±2/34) در نرها اندازهگیری شد. وزن ماده‌ها از 136 تا 1550 گرم (9/281 7/486) و نرها از 116 تا 1125 گرم (225±4/332) متغیر بود. رابطه طول- وزن برای کل ماهیان W = 0.0064L3.042 برآورد گردید که نشان دهنده رشد همسان برای کل ماهیان بود. ضریب چاقی برای ماهیان از 43/0 تا 94/0 متغیر بود. میانگین طول نسبی روده برای تمام نمونه‌ها 44/0 بود که بیانگر رژیم گوشتخواری این ماهی است. همچنین، در ارتباط با شدت تغذیه در ماه‌های مختلف نمونه‌برداری، شاخص GI (وزن دستگاه گوارش تقسیم بر وزن کل) محاسبه شد. بیشترین مقدار شاخص GI در ماه‌ آبان و کمترین آن در خرداد مشاهده شد. از 691 قطعه ماهی مورد بررسی، تعداد 187 معده‌ خالی، 297 نیمه‌پر و 207 پر تشخیص داده شد. در میان معده‌های پر بررسی شده، فراوانی اقلام غذایی به ترتیب شامل طعمه‌هایی از خانواده شگ‌ماهیان، یال‌اسبی، کیجارماهیان، گیش و میگو بود. بنابراین، ماهی کریشو یک گونه ماهی‌خوار و پرخور بوده و الگوی رشد آن در نابالغین از نوع آلومتریک مثبت و در بالغین از نوع ایزومتریک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها