نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه، از مدل خور، دریاچه، اقیانوس ساحلی مرکز تحقیقات آب دانشگاه استرالیای غربی، که از این به بعد به اختصار ELCOM، نامیده می¬شود، استفاده شده است تا با استفاده از یک شبیه¬سازی سه بعدی غیر یکنواخت هیدرودینامیکی، داده¬های اندازه¬گیری شده در اواخر زمستان (سوم مارس الی چهارم آوریل) 2005 در منطقه دریای عمان شبیه¬سازی شوند. این داده¬ها از دستگاه داده¬ای برنامه جهانی پروفایل دما و شوری، GTSPP، تهیه شده¬اند. بدین منظور، کل منطقه خلیج فارس و دریای عمان و قسمت شمالی دریای عربی، شبیه سازی شد تا الگوی پروفایل¬های شبیه¬سازی شده تا حد ممکن، مستقل از جریان خروجی خلیج فارس و جریان ورودی اقیانوس هند شود. شبیه¬سازی با استفاده از تفاوت دما و شوری دو ناحیه خلیج فارس و دریای عمان، ورودی آب رودخانه در انتهای خلیج فارس، داده¬های هواشناسی ایستگاه قشم، به مدت چهار ماه به اجرا در آمد. نتایج دمایی حاصل از مدل، به نحو بسیار خوبی قادر به شبیه¬سازی دقیق روز و ساعت اندازه¬گیری داده¬های میدانی است. نتایج شوری شبیه سازی شده نیز، روند قابل قبولی نسبت به داده¬های اندازه¬گیری دارند اما قادر به شبیه سازی نفوذ آب کم-شورتر در عمق 100 الی 400 متر نمی¬باشد.

کلیدواژه‌ها