نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد موسسه تحقیقات آب خزر

2 رئیس مرکز ملی اقیانوس شناسی

3 استاد دانشگاه هرمزگان

4 کارشناس ارشد موسسه ملی اقیانوس شناسی

چکیده

در این تحقیق، از مدل عددی SWAN برای مدل سازی امواج و بدست آوردن ارتفاع موج مشخصه در محدوده ی بندر امیرآباد دریای خزر استفاده شد. برای این کار، ابتدا یک مدل کلی جهت مدل سازی ارتفاع موج در کل محدوده ی دریای خزر ساخته شد. سپس از شرایط مرزی به دست آمده از مدل کلی، با استفاده از عمل آشیانه سازی مدل SWAN ، مدل سازی محلی با درشت نمایی بیشتر در منطقه‌ی بندر امیرآباد استفاده شد. مدل محلی ساخته شده در منطقه ی امیرآباد با استفاده از اطلاعات ثبت شده مشخصات موج توسط بویه ی مستقر در آن منطقه واسنجی و درستی سنجی شد. مقایسه نتایج به دست آمده با اطلاعات اندازه گیری شده توسط بویه ی امیرآباد نشان می دهد که مدل سازی انجام شده در این منطقه از دقت خوبی برخوردار است. سپس مدل SWAN برای زمان سه سال اجرا و در مکان مورد نظر ارتفاع موج مشخصه بدست آمد. در نهایت انرژی موج با استفاده از ارتفاع موج مشخصه به دست آمد.

کلیدواژه‌ها