نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کشتی سازی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

گریلاژها مجموعه‌ای از تیرهای متقاطع هستند که به منظور تقویت سازه پوسته ای شناورها در جای جای آنها از جمله در کف، عرشه و جوانب شناور مورد استفاده قرار می‌گیرند. روشهای مختلف تحلیل استحکام گریلاژهای ورقه‌ای ، ویژگیها و محدودیتهای حاکم بر کاربرد هر یک از این روشها بررسی می‌گردد. نهایتاً نحوة قضاوت در مورد استحکام این بخشهای سازه‌ای مورد مطالعه قرار می‌گیرد. اساس کار این تحقیق تهیه نرم افزاری است که جهت تحلیل گریلاژها نوشته شده است. با استفاده از این نرم افزار می‌توان در شرایط مرزی مختلف و حالات بارگذاری متعدد که به راحتی برای کاربر قابل انتخاب می‌باشند، گریلاژهای بکار رفته در سازه شناور را تحلیل نمود. این نرم افزار با گرفتن داده‌های مورد نیاز از کاربر، تغییر شکل ها و تنش های الاستیک منتجه از اعمال بارهای وارده، بصورت متمرکز یا گسترده، را در محل تلاقی تیرهای طولی یا عرضی محاسبه کرده و دیگر نیازی به محاسبات پیچیده عددی نمی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Smith, C. S., B.Sc., Ph.D. 1967. Elastic Buckling and Beam-Column Behavior of Ship Grillages Chang , London, Royal Institution of  Naval Architects, 109: R528

Chang, P. Y., 1968.  A Simple Method for Elastic Analysis of Grillages, Journal of Ship Research, 12(2): 153-159
Chang, P. Y. and Pilkey, W. D., 1971. An Efficient, General Method for the Analysis of Grillages, Journal of Ship Research, 15: 164-171
Kerfoot, R. P., 1972. Analysis of grillages subjected to combined loads?, Fritz Laboratory Reports, Department of Civil and Environmental Engineering, Lehigh University, United States of America

 Faulkner, D.,  Adamchak,  J. C., Snyder, G. S. and vetter, M. F., 1973.  Synthesis of welded grillages to withstand compression and normal loads, Computers & Structures, 3(2):221-246

Beer, F. P., Johnston, E. R., Dewolf, J. T. and MAzurek, D. F., 2006. Mechanics of Materials, 5th Edition.  McGraw-Hill. PP: 209-221, 762
Fujikubo, M., Yao, T., 2001. Structural modeling for global response analysis of VLFS, Marine Structures 14: 295-310
 DNV. Rules for classification of ships, 1994. Part. 3 Section 14, chapter 1
Logan, D. L., 1992. A First course in the Finite Element Method, 2nd edition.,  PWS-KENT, PP:129-278
Stasa, F. L., 1986. Applied Finite Element Analysis for Engineers, third edition. CBS Publishing. Japan Ltd., PP: 56-156
DNV. Rules for classification of ships, 1999.  Strength Analysis of Hall Structures in Tankers