نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

گربه کوسه لکه‌دار یک کوسه کفزی است و برخلاف اغلب کوسه‌ها برای جذب اکسیژن آب از طریق آبشش نیاز به حرکت پیوسته ندارد. در این تحقیق تعداد 36 عدد گربه کوسه لکه‌دار (Chiloscyllium punctatum) از خور درویش در شمال خلیج فارس صید شدند. بخش معینی از بافت آبشش آن‌ها خارج و بلافاصله جهت تثبیت در محلول ثبوتی بوئن قرار داده شدند. سپس از نمونه‌ها به روش معمول پارافینه، برش‌های میکروسکوپی به ضخامت 5 میکرومتر تهیه شده و مورد رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین قرار گرفتند. به منظور بررسی جامع، بافت آبشش در دو مقطع عرضی و جانبی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج مشاهدات میکروسکوپی در مقطع عرضی ساختارهای بافت آبشش را که شامل: فیلامنت‌ها، بخش‌های فیلامنت و لاملاها نشان داد. علاوه بر این انواع سلول‌ها مانند سلول‌های ستونی و سلول‌های کلراید (MR) نیز قابل تشخیص بودند. با توجه به نتایج به دست آمده از مقطع جانبی ساختارهای توده‌ای از سلول‌ها مشخص شد که سلول-های غنی از آنزیم NKA(NRCs) نام دارند. این سلول‌ها به در صورت کیسه‌ای و پراکنده در آبشش وجود داشتند. بنابراین، نتیجه قابل توجه این پژوهش وجود سه نوع سلول غنی از NKA در آبشش گربه کوسه لکه‌دار می‌باشد که شامل: 1) سلول‌های MR غنی ازNKA بر روی فیلامنت و لاملا، 2) سلول های منفرد غنی از NKA (Solitary NRCs) بر روی دیواره آبششی و 3) NRCs کیسه‌ای (Follicular NRCs) بر روی دیواره آبششی هستند.

کلیدواژه‌ها