نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 استادیار گروه زیست شناسی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر.

3 استادیار پژوهشکدة آبزی پروری جنوب کشور

4 استاد گروه زیست شناسی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

5 استادیار گروه زیست شناسی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

این تحقیق به منظور شناسایی مراحل لاروی و تنوع زیستی اجتماعات پلانکتونیک Dendrobranchiata در منطقه زیستگاه های مصنوعی سواحل خوزستان(منطقه بحرکان در شمال غربی خلیج فارس) به مدت یکسال از اردیبهشت 1390 تا فروردین1391 به صورت ماهانه انجام گردید. نمونه برداری با استفاده از تور پلانکتون با چشمه 300 میکرومتر انجام شد. در مجموع از دو فوق خانواده Penaeoidea و Sergestoidea، سه خانواده Sergestidae، Luciferidae،Penaeidae شناسایی گردید. از خانواده Penaeidae گونه های Metapenaeus affinis ، Penaeu sindicus، Parapenaeopsis stylifera ، از خانواده Luciferidae گونه Lucifer hanseni و از خانواده Sergestidae گونه Acetes sp شناسایی و معرفی گردیدند. همچنین در این تحقیق مشخص گردید که گونه Metapenaeus affinis(با میانگین830± 1029فرد در مترمکعب) از خانواده Penaeidae در شهریور ماه بیشترین تراکم لاروی را بخود اختصاص داده است. الگوی دو پیکی تخم ریزی در میان میگوهایPenaeidae در تابستان و پاییز مشاهده گردید. بیشترین درصد فراوانی نسبی در فوق خانواده Penaeoidea مربوط به مرحله مایسیس یک و به میزان 62 درصد بود. نتایج بدست آمده نشان دهنده این است که سازه های مصنوعی به خوبی توانسته اند منطقه نوزادگاهی برای میگوهای Penaeidae باشند. همچنین بیشترین مقدار میانگین شاخص تنوع شانون در آبان ماه(36/1) بود که به علت حضور یکسان تمام گونه ها در این ماه است. کمترین میزان شاخص سیمپسون در آبان ماه مشاهده شد که نتیجه بالا رو تایید می کند.

کلیدواژه‌ها