نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس.

2 گروه جغرافیای طبیعی ، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.

3 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

چکیده

اهمیت طرح مسئله مقیاس‌ در مطالعات ژئومورفیک این است که متغیرهای گسترده‌ای در تجزیه و تحلیل سطوح با مقیاس-های مختلف، که بر اساس اهداف و توانایی‌ها طرح‌ریزی می‌شود، تعریف می‌شود. از آنجایی که در بحث سلول‌ رسوبی، با فرآیندهایی روبرو هستیم که در طیف وسیعی از مقیاس‌ها عمل می‌کنند، اهمیت تعیین مقیاس مناسب جهت مطالعه این فرآیندها و فرم‌های ناشی از آنها ضروری می‌نماید. در این پژوهش سواحل استان هرمزگان به دلیل تنوع لندفرم و فرآیندهای ساحلی در بخش‌های غربی و شرقی تنگه هرمز مورد مطالعه قرار گرفته است. این سواحل براساس واحدهای ژئومورفولوژیکی، الگوی موج و جریان خط ساحلی به 6 سلول و 17 زیرسلول رسوبی تقسیم شده‌اند. جهت نیل به این هدف از نقشه‌ توپوگرافی 1:25000، نقشه‌ زمین‌شناسی 1:100000، تصاویر ماهواره‌ای LandSat 5، داده‌های هیدرودینامیک، داده‌های آماری باد، هیدرولوژی و لایروبی بنادر بزرگ و داده‌های رسوب‌شناسی استفاده شده است. داده‌ها در محیط10.2 ArcGIS تحلیل شده و محیط ساحل براساس ویژگی‌های مشترک فرم و فرآیندی طبقه‌بندی شد. برمبنای هدف مطالعه که تعیین مقیاس مناسب جهت مطالعه سلول‌های رسوبی است، نتایج بدست آمده مؤید این است که در تعیین استراتژی‌های مدیریتی باید به هر یک از این مقیاس‌ها توجه شود. براساس مطالعات صورت گرفته مقیاس هایی که در محیط ساحل جهت مطالعه استفاده می‌شوند شامل مقیاس سیستم (مقیاس بزرگ)، زیر سیستم (متوسط) و مقیاس لندفرم (کوچک) هستند. مقیاس‌های فضایی و زمانی که در قالب سلول‌ مطرح می‌شوند، در دسته مقیاس‌های متوسط قرار دارند. مقیاس متوسط بیشترین کاربرد را در مدیریت ساحلی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Bayati Khatibi, M. 2007. The concept of time, its spectra and scales in geomorphologi-+cal studies (with an analytical look at the concept of time in natural systems). Geography roshd magazine. No, 2. pp 3-16.
Best, T.C., Griggs, G.B., 1991. A sediment budget for the Santa Cruz littoral cell. Sock Economic Paleontologists and Mineralogists Spec. Pub. No. 46, pp. 35–50.
Bird, E. 2013. Coastal Geomorphology. Translate: Yamani, M., Mohmmadnejad, V. Tehran. university of Tehran
Bray, M.J., Carter, D.J., Hooke, J.M., 1995. Littoral cell definition and budgets for central south England. J. Coast. Res. 11, 381–400.
Buijsman, M.C., Sherwood, C.R., Gibbs, A.E., Gelfenbaum, G., Kaminsky, G., Ruggiero, P., Fraklin, J., 2003. Regional sediment budget of the Columbia River Littoral Cell, USA. U.S. Geological Survey Open-File Report 02-281. p. 167.
Chorley, Richard J., Schumm, Stanley A., Sugden, David E. 2001. Geomorphology (approaches). Translate: Motamed, A., Moghimi, E., Samt publication.Tehran.
Cooper, N.J., Pontee, N.I., 2006, Appraisal and evolution of the littoral ‘sediment cell’ concept in applied coastal management: Experiences from England and Wales, Ocean & Coastal Management 49,498–510.
Cox, N. J., “Kinds and Problems of Explanation in Geomorphology”, Geomorphology, No. 88, pp.46-56, 2007.
Dadashzade, Z. 2015. Geomorphology Report. Integrated coastal zone management plan of Hormozgan province. Ports & Maritime Organization.
Dadashzadeh, Z., 2014. The value and place of Coastal Geomorphology in determining the scope and conduct of the littoral cells. The 11th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2014). Tehran, Iran, 24-26 Nov.
Dean, R. G., & Dalrymple., R. A. 2004. Coastal processes with engineering applications. Cambridge University Press.
Dorman, C.E. 1968. The Southern Monterey Bay Littoral Cell: A preliminary sediment budget study. MA. thesis, Naval Postgraduate School, Monterey, CA. p. 231.
Douglas, J. S., “Methodology in Geomorphology: Traditions and Hypocrisy”, Annals of the Association of American Geographers, Vol. 89, Issue 4, pp. 687–696, 1999.
Frihy, O., Iskander, M., Badr, A., 2004. Effects of shoreline and bedrock irregularities on the morphodynamics of the Alexandria coast littoral cell, Egypt. Geo Mar. Lett. 24 (4), 195–211.
Habel, J.S., Armstrong, G.A., 1978. Assessment and atlas of shoreline erosion along the California coast. State of California, Department of Navigation and Ocean Development, Sacramento, California. p. 277.
Inman, D.L., Chamberlain, T.K., 1960. Littoral sand budget along the southern California coast (abstract). Report 21st International Geological Congress. Copenhagen, pp. 245–246.
Inman, D.L., Frautschy, J.D., 1966. Littoral processes and the development of shorelines. Proc. Amer. Society Civil Engineers Specialty Conference, pp. 511–536.
Inman, D.L., Jenkins, S.A., 1999. Climate change and the periodicity of sediment flux of small California rivers. J. Geol. 107, 251–270.
Karam, A., Rahimi Harabadi, S., Heidari Nasab, M. 2014. Geomorphic Temporal-Spatial Scales in Coastal Systems and Its Position in Environmental Management. Applied Geomorphology of Iran. No:4.
Lowry, P., Carter, R.W.G., 1982. Computer simulation and delimitation, of littoral power cells on the barrier coast of southern County, Wexford, Ireland. J. Earth Sci. R. Soc. Dublin.121–132.
Montreuil, Anne-Lise., Bullard, Joanna E., 2012. A 150-year record of coastline dynamics within a sediment cell: Eastern England. Geomorphology 179 (2012) 168–185
Negaresh, H., 2004. Geomorphologic features of the uplift coasts of south east of Iran, Quarterly geographical jornal of territory (Sarzamin). Vol 1, No 1.
Ounagh, m. 1992. Time and spatial scale in Geomorphology. Geography roshd magazine. No,21.
Özyurt, G. Ergin, A. 2012. Spatial and Time Balancing Act: Coastal Geomorphology in View of Integrated Coastal Zone Management (ICZM), Studies on Environmental and Applied Geomorphology Edited by Dr. Tommaso Piacentini, InTech.
Phillips, Jonathan D., 1996. Deterministic Complexity, Explanation, and Predictability in Geomorphic Systems. The Scientific Nature of Geomorphology: Proceedings of the 27th Binghamton Symposium in Geomorphology, held 27-29 September, 1996 edited by Bruce L. Rhoads, Colin E. Thorn.
Ramesht, M. 2010. Space in Geomorphology. The Journal of Spatial Planning.14.4.Pp.111-136.
Report of Modeling Studies on Moderate water level, Monitoring and Modeling Study of Coastal Zone of HORMOZGAN Province. Faradrya Arshe Consulting Engineers. 2012.
Richards, Keith., 1996. Samples and Cases: Generalization and Explanation in Geomorphology. The Scientific Nature of Geomorphology: Proceedings of the 27th Binghamton Symposium in Geomorphology, held 27-29 September, 1996 edited by Bruce L. Rhoads, Colin E. Thorn.
Sabatier, F., Maillet, G., Provansal, M., Fieury, T., Suanez, S., Vella, C., 2006. Sediment budget of the Rhone delta shore face since the middle of the 19th century. Mar. Geol. 234, 143-157.
Schwartz, M., 2005. ENCYCLOPEDIA of COASTAL SCIENCE. Published by Springer, PO Box 17, 3300 AA. Dordrecht, The Netherlands, 594-599.
Servati, M., Mansouri, R. 2013. Research methods in Geomorphology. Sepehr. 22.88.Pp: 81-91.
Shanehzsazzadeh, A., Parsa, R., Ardalan, H. Evaluation of Sediment Cells in Coastal Processes Studies in Hormozgan Province. The 11th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2014). Tehran, Iran, 24-26.
Shayan, S., Dehestani, H. 2015. Geomorphology; Explanation of its Research and Studies Methods (Emphasis on Fluvial Geomorphology Studies). The Journal of Spatial Planning. 20.2.
Starkel, Leszek., 1997. Space and Time Scales in Geomorphology. Fourth International Conference On Geomorphology- Italy.
Stul, Tanya.  Gozzard, Bob. Eliot, Ian. Eliot, Matthew. 2015. Coastal Sediment Cells for the Vlamingh Coast, Between Cape Naturaliste and Moore River, Western Australia. Report number: M2012 (60001) Affiliation: Department of Transport. Projects Geomorphic Frameworks for Coastal Management.
Summerfield, Michael A., 1991, Global geomorphology: an introduction to the study of landforms, Longman Scientific & Technical.
Thom, B.G., Eliot, I., Eliot, M., Harvey, N., Rissik, D., Sharples, C., Shortf, A.D., Woodroffe, C.D., 2018. National sediment compartment framework for Australian Coastal Management. Ocean and Coastal Management. 154 -103–120.
Zikra, M., Suntoyo., Wirayuhanto, H., 2017. Coastal sediment cells for the north coast of east Java, Indonesia. International Journal of Civil Engineering and Technology. Vol 8.