نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1. گروه دریانوردی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

در این تحقیق به بررسی فاکتورهای اصلی در امکان‌سنجی تبدیل بندر شهید رجایی به بندر آزاد تجاری-صنعتی پرداخته شده است. در مرحله‌ی اول تحقیق، فاکتورهای اصلی در مکان‌یابی صحیح بنادر آزاد تجاری-صنعتی با کمک منابع اطلاعاتی اولیه و ثانویه شناسایی و در پنج گروه تدوین گردید. درمرحله‌ی دوم تحقیق، فاکتورهای اصلی در قالب پرسشنامه‌های توزیع شده در میان 338 نفر از کارشناسان شهر بندرعباس، بندر شهید رجایی و بندر شهید باهنر مورد ارزیابی قرار گرفته است. 254 عدد از پرسشنامه‌های توزیع شده (75% از کل حجم نمونه تحقیق)، جواب داده شدند. جهت تحلیل آماری و مشخص شدن نتیجه‌ی تحقیق از نرم‌افزارهای آماری SPSS و LISREL استفاده شد. در ادامه تحقیق پس از بررسی اهداف مناطق آزاد مختلف جهان، دلایل احتمالی عدم موفقیت مناطق آزاد ایران ارائه گردیده است؛ همچنین شرایط و امکانات لازم جهت بندر آزاد شدن مورد بحث قرار گرفته است. در پایان نیز این نتیجه کلی حاصل شد که بندر شهید رجایی مکانی با پتانسیل بسیار مناسب جهت تبدیل شدن به بندر آزاد تجاری-صنعتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

امیدوار، ع. 1391. مدیریت منابع انسانی، استانداری هرمزگان، بندرعباس، 21/04/1391. بررسی ویژگی­های مناطق آزاد. پورتال اینترنتی مهندسین مشاور معماری و شهرسازی عرصه، (www.arsehconsulting.com)، تاریخ دسترسی 04/01/1391.
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی. 1383. قانون و مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی، انتشارات عیلام، تهران، صفحه: 1-16.
دفتر مطالعات اقتصادی. 1383. مناطق آزاد و تعیین نقش نوین برای آنها. وزارت بازرگانی، معاونت برنامه­ریزی و بررسی­های اقتصادی، صفحه: 2-21.
سرایی، ح. 1388. مقدمه­ای بر نمونه­گیری در تحقیق، چاپ پنجم، تهران، مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، صفحه: 136-142، 256.
کامران، ح. 1381. علل توسعه نیافتگی مناطق آزاد ایران. دانشگاه تهران، پژوهشکده امیر کبیر، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 66 و 65، صفحه: 32-43.
کلانتری، خ. 1382. پردازش و تحلیل داده­ در تحقیقات اجتماعی-اقتصادی. تهران، شریف.
مومنی، م. و فعال­قیومی، علی. 1389. تحلیل­های آماری با استفاده از SPSS، چاپ اول، ویرایش سوم، تهران، صفحه: 1، 88-91، 71-72، 212-205.
 
 
Balazadehabriz, M., 2012. The Role of Free
 
Trade Zones in Economic Development (Case Study: Iran’s Aras Free Trade Zone). JBASR, Vol 2(11), 11196-11201.
Ceron, J., 2004. Assessment of Mongolia's Free Trade Zone Program and Site Evaluation. The Ministry of Industry and Trade, Ulaanbaatar, Mongolia, USAID Contract, 1-10.
Chiu, R., Lirn, T., Li, Ch. and Shang, K. 2011. An Evaluation of Free Trade Port Zone in Taiwan. AJSL, Vol 27, 423-446.
Dabour, N., 1999. Free Trade Zones in the Aftermath of the Uruguay Round. Economic Cooperation, 1-33.
Deloitte., 2008. Free Trade Zone Study. Western Economic Diversification Canada, October 15, 1-5.
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). 2002. Commercial Development of Regional Ports as logistics Center. United Nations, New York, 35-40.
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), 2005. Free Trade Zone and Port Hinterland Development. United Nations, New York, 5-114.
Hakimian, H., 2009. Iran’s Free Trade and Special Economic Zones: Challenges and Opportunities. Domestic and Global Challenges, University of Southern California, USA, 18-19 September, p. 36.
International Labour Organization (ILO), 2007. Database on Export Processing Zones. International Labour Office. 1-30.
Keshvarzian, A., 2010. Geopolitics and the Genealogy of Free Trade Zones in the Persian Gulf. Geopolitics, Vol 15, 2: 263-289.
Latin America Trade and Transportation Study (LATTS). 2012. Foreign Trade Zone (FTZ), p: 80.
Legendre, P. and Borcard, D., 2005. Statistical Comparison of Univariate Test of Homogeneity of Variances. Statistical Computation and Simulation, p: 135.
Pak, A. and Majd, F., 2011. Integrated Coastal Management Plan in Free Trade Zones a case study. OCM, 54: 129-136.
Schumacker, R, E. and Lomax, R, G., 2010. A Beginners Guide to Structural Equation Modeling. Third Edition, New York, USA, p: 510.
 Stein, H., 2007. Africa and free Trade Zones. Brooks World Poverty Institute, Manchester, UK, 11-12 July, p: 19.
Tahir, j., 1999. An Assessment of Free Economic Zones (FEZs) in Arab Countries: Performance and Main Features. New Economic Development and Their Impact on Arab Economic, Tunis, p: 3-5.
Yang, Y, C., 2009. A Comparative Analysis of Free Trade Zone Policies in Taiwan and Korea based on a Port Hinterland Perspective. Shipping and Logistics, Vol 25, 2: 273-303.