نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

2 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

چکیده

سلامت اکولوژیکی یک جزءلاینفک سلامت بیولوژیکی است. ماکروبنتوزهای بی مهره مهمترین جانداران در اکوسیستم های آبی هستند که برای تشخیص سلامت بیولوژیکی از آنها استفاده می شود. شاخص های بنتیک براساس ساده سازی اطلاعات استوار هستند و مجموعه ای از متغیرهای زیستی را به صورت یک متغیر کمی نشان می دهند که تفسیر اطلاعات را آسان تر می کند. یکی از این شاخص ها شاخصBOPA است که از نسبت پرتاران فرصت طلب به ناجورپایان است مقادیر بالاتر این شاخص نشان دهنده افزایش آلودگی محیط است. نتایج آنالیز واریانس یکطرفه مقدار شاخص BOPA در بین ایستگاههای مختلف اختلاف معنی داری نشان می دهد(p

کلیدواژه‌ها