نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر

2 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 معلونت آموزشی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

4 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

چکیده مجتمع پتروشیمی بندرامام در شمال غربی خلیج فارس واقع شده است که از طریق خروجی ها پسابهای مختلفی را وارد خورموسی می کند. جهت مشخص کردن اثر پسابها بر کیفیت آب منطقه، نمونه برداری در طی شش ماه، از آذرماه 1388 تا اردیبهشت ماه 1389، از چهار ایستگاه به ترتیب در اداره بنادر و کشتیرانی و سه ایستگاه در مجاورت اسکله های پتروشیمی بندرامام توسط ظروف ون دورن انجام شد. پارامترهای فیزیکی و شیمیایی مورد اندازه گیری عبارت بودند از اکسیژن محلول، pH، BOD، آمونیاک کل، فسفرکل و کدورت آب دریا مورد بررسی و با مقایسه نتایج گرفته شده با مقادیر استاندارد SCDHEC نشان داد که میزان BOD ، آمونیاک و فسفرکل به ترتیب با میانگین هایppm 05/5، ppm 51/2 و ppm 3/0 از حداکثر مجاز استاندارد بیشتر است. طبقه بندی ایستگاههای مطالعاتی براساس امتیاز دهی کیفیت آب WQS نشان داد که تمامی چهار ایستگاه رتبه کلی 66/2 را به خود اختصاص دادند و بیان کننده شرایط بد آب دریا در این منطقه است. بررسی آماری بر روی نتایج حاصل از نمونه برداری از ایستگاههای مطالعاتی نشان داد که ورود پساب در بین ایستگاهها طی ماههای نمونه برداری در سطح اطمینان 95% از لحاظ عوامل BOD ، آمونیاک و فسفرکل اختلاف معنی داری را نشان می دهد و مشخص شد که پساب خروجی مجتمع ممکن است بر روی کیفیت آب دریا موجب ایجاد تغییراتی شده است.

کلیدواژه‌ها