نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خلیج فارس بوشهر- پژوهشکده خلیج فارس

چکیده

فیلتراسیون در دوکفه‌ای‌ها از مهمترین فعالیتهای فیزیولوژیک و بیولوژیک است که می‌تواند منجر به جذب آلاینده‌های محیطی شود. با توجه به پراکنش بالای دوکفه‌ای‌های Saccostrea cucullata و Barbatia hellbingii در سواحل بوشهر، مطالعه حاضر به منظور ارزیابی پتانسیل این گونه‌ها در فیلتراسیون بیشتر جلبک کلرلا ولگاریس (chlorella vulgaris) انجام گردید. نرخ فیلتراسیون در دوکفه‌ای‌های Saccostrea cucullata و Barbatia hellbingii در دمای 25 درجه سانتیگراد و شوری 36ppt در آزمایشگاه با استفاده از جلبک کلرلا اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که نرخ فیلتراسیون Saccostrea cucullata و Barbatia hellbingii به ترتیب 46212/0 ± 3683/29 و 66055/0 ± 1453/31 بود که اختلاف قابل توجهی بین میانگین فیلتراسیون دو تیمار وجود داشت (05/0 P

کلیدواژه‌ها

موضوعات