نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم دانشگاه هرمزگان

2 دانشگاه هرمزگان

چکیده

چکیده- در این مقاله، به پیش بینی ارتفاع امواج ناشی از مد توفان در سواحل ایرانی دریای عمان با بررسی موردی توفان گونو پرداخته شده است. مدل به کار رفته در این تحقیق، ارتقایافته مدل دوبعدی است که توسط جرومه ما در سال 1990 تهیه شده است (Maa Jerome P.-Y., 1990). مدل بکار رفته قابلیت این را دارد که باد را به صورت متغیر در زمان و مکان در نظر بگیرد، همچنین برای کارهای پژوهشی جهت تعیین حداکثر مخاطرات، می توان در آن، باد را ثابت در نظر گرفت. از آن جا که سرعت باد در زمان توفان گونو در دسترس بود تحقیق روی آن زمان متمرکز شد و در نهایت خروجی مدل با داده های ماهواره ای چک شد و نشان داد که مدل از دقت خوبی برخوردار است. بنابراین می توان از این مدل برای پیش بینی ارتفاع آب ناشی از مد توفان در دریای عمان برای هر توفان دیگری نیز استفاده نمود. کلید واژگان: مدتوفان؛ دریای عمان؛ مدل دوبعدی؛ توفان گونو کلید واژگان: مدتوفان؛ دریای عمان؛ مدل دوبعدی؛ توفان گونو

کلیدواژه‌ها