نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 2- گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 3- عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

تاثیر آنزیم ترنس گلوتامیناز میکروبی (MTGase) در مقادیر 6/0 ، 1، 4/1 و 8/1 واحد در هر گرم از گوشت چرخ شده ی میگوی خنجری( Parapenaeopsis stylifera) بر خصوصیات زل تولید شده از گوشت این میگو مورد بررسی قرار گرفت. اکثر پارامترهای نشان دهنده ی خصوصیات بافتی با اضافه کردن آنزیم MTGase نسبت به زل های شاهد تحت تاثیر قرار گرفته و میزان این تاثیر در مقادیر بالاتر این انزیم (8/1 و 4/1) از همه بیشتر بود. آنزیم MTGase میزان رطوبت تحت فشار و میزان پپتیدهای محلول در TCA را در ژل ها کاهش داده و بیشترین کاهش در ژل های با بیشترین میزان MTGaes دیده شد. انزیم MTGase مخصوصا در مقادیر بالاتر روی رنگ گوشت نیز تاثیرگذار بوده طوریکه میزان شاخص L را افزایش داده و از میزان شاخص های a و b کاست. الگوی الکتروفورز SDS-PAGE نشان داد که با افزایش میزان این آنزیم، از شدت و غلظت باند مربوط به زنجیره ی سنگین میوزین کاسته می شود. مقایسه ی عکس های میکروسکوپ الکترونی ژل های تولید شده حاوی بیشترین میزان آنزیم MTGase و ژل های شاهد نشان دادند که آنزیم MTGaes باعث شد تا به میزان رشته های نازک و طویل که در قسمت های مختلف دارای اتصالات عرضی هستند افزوده شود. بنابراین افزودن آنزیم MTGase می تواند نقش مهمی را در افزایش خصوصیات ژل حاصل از گوشت چرخ شده ی میگوی خنجری ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها