نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر

چکیده

برای انجام این تحقیق از هفته اول تا هفته چهارم پس از هچ در هر هفته 15 عدد لارو ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) حاصل از تکثیر مصنوعی در ایستگاه تحقیقات ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره) نمونه‌برداری شد. نمونه‌ها در فرمالین 10 درصد فیکس شدند و براساس روش‌های متداول بافتی مورد پاساژ و قالب‌گیری قرار گرفتند. بعد از بلوک‌گیری، برش‌هایی به ضخامت 5 تا 6 میکرون تهیه و به روش هماتوکسیلین - ائوزین H&E)) رنگ‌آمیزی شد و پس از آماده سازی نمونه ها بافتی  با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی شدند.. نتایج بررسی نمونه‌ها با میکروسکوپ نوری نشان دهنده‌ی وجود سلول‌های اپیدرمی (یک تا سه لایه حاوی سلول‌های موکوسی) و لایه‌ی نازک درمی (بافت مزانشیم تمایز نیافته) در پوست لاروهای یک هفته‌ای بود. افزایش ضخامت لایه اپیدرم، سلول‌های موکوسی و مزانشیم تمایز نیافته در لاروهای دو هفته‌ای مشخص بود. افزایش بیشتر ضخامت لایه اپیدرم، تعداد و اندازه‌ی سلول‌های موکوسی و ضخامت درم در پوست قسمت‌های مختلف بدن لاروهای سه‌هفته‌ای و چهار‌هفته‌ای دیده شد. با توجه به اینکه پوست اولین لایه محافظتی بدن می‌باشد، و همچنین بازارپسندی بالای این ماهی نتایج این تحقیق می‌تواند در درمان بیماری‌های پوستی و بهره‌وری بیشتر پرورش لارو این ماهی به کار آید.

کلیدواژه‌ها